Godziny otwarcia:

 Malmeda 9, 15-440 Białystok:
 pon-pt: 8:00-18:00       

Krótka 2, 18-400 Łomża:
 pon-pt: 8:00-18:00 

 

Kryteria kredytowe  mBank  

 

Dostępne waluty

PLN

 

Maksymalne LTV

90%

 

Maksymalny okres kredytowania

420 miesięcy

 

Minimalna i maksymalna kwota

min. 80 100 PLN, max. 4 000 000 PLN

 

Rodzaj stawki referencyjnej ( jak często jest aktualizowana, z jakiego dnia brana do umowy)

WIBOR 3M.

 

Karencja w spłacie kapitału - maksymalny okres

12 miesięcy

 

Refinansowanie poniesionych wydatków - maksymalny okres

12 miesięcy

 

Wakacje kredytowe (czy dostępne i na jakich warunkach)

rozpatrywane indywidualnie - obszar uznaniowy

 

Możliwość skredytowania prowizji i innych opłat okołokredytowych (jakich; czy można przekroczyć 90% LTV)

Możliwość skredytowania prowizji i opłaty za ocenę nieruchomości - przy max 90% LTV.

PROWIZJE / UBEZPIECZENIA

 

Prowizja za udzielenie kredytu

1%

 

Ubezpieczenie pomostowe

Oprocentowanie +1,5% do czasu wpisu hipoteki

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Klient nie ponosi opłaty, koszt pokrywa bank.

 

Wcześniejsza spłata

Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę 0%.
Prowizja za wcześniejszą całkowitą  spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania -  2%  kwoty kapitału pozostałego do spłaty

 

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie (od 22 lipca)

 1. Nowe ubezpieczenie oferowane przez Bank zastąpiło dotychczasowe ubezpieczenie Życie plus Praca
 2. Ubezpieczycielem AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A., Ubezpieczającym jest mBank S.A.
 3. Ubezpieczenie oferowane w dwóch wariantach:

Pakiet 1

 • śmierć Ubezpieczonego ( z sumą ubezpieczenia w wysokości 1 000 zł )
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Pakiet 2

 • śmierć Ubezpieczonego
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy
 1. Jeśli Klient będzie chciał skorzystać z warunków promocji wystarczy aby przystąpił do Pakietu 1.
 1. Jeżeli kwota kredytu przekracza 700 000,00 PLN konieczne będzie wypełnienie ankiety medycznej.

Składka miesięczna ubezpieczenia wynosi 0,0208% od kwoty kapitału pozostałego do spłaty.

 

Ubezpieczenie nieruchomości

TAK - wymagane podpisanie deklaracji do ubezpieczenia Mieszkam Bezpieczenie. Akceptowalne są polisy zewnętrzne.

Nieruchomość w budowie 0,01% wartości nieruchomości; Nieruchomość gotowa 0,0065% wartości nieruchomości

 

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - na kwotę kredytu czy na wartość nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych -  na wartość nieruchomości.

 

KREDYTOBIORCA

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

min. 18 lat, max. 67 lat

 

Maksymalna liczba wnioskodawców

4

 

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić do kredytu?

Tak,
Dopuszczalna jest sytuacja w której nieruchomość jest nabywana w udziałach i przyszły właściciel (nie będący kredytobiorcą) wnosi swój wkład gotówkowo.

 

Czy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości?

Zależy od rodzaju transakcji - celu kredytu.

 

Wnioskodawcami rodzice dzieci (w jaki sposób ustalany max okres kredytowania?)

Wiek najstarszego kredytobiorcy, którego dochód przyjmujemy do wyliczenia zdolności + okres kredytowania = max. 67 lat

 

Jaki okres wstecz jest sprawdzany BIK ?

min. 6 miesięcy

 

Kredytowanie obcokrajowców pracujących w Polsce (maksymalne LTV, inne wymagania)

max. LTV 90%,
Wraz z Wnioskiem Kredytowym Wnioskodawca - cudzoziemiec przedstawia następujące dokumenty potwierdzające tożsamość:
1/ paszport zagraniczny wraz z kartą pobytu potwierdzającą numer PESEL Wnioskodawcy lub
2/ paszport zagraniczny wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanym przez wojewodę z wpisanym miejscem zamieszkania w Polsce oraz potwierdzającym nadany numer PESEL.

Ważność dokumentów:
- Paszport zagraniczny ważny w Dacie Złożenia Wniosku i w dniu zawarcia Umowy Kredytu
- Karta pobytu ważna 18 miesięcy od daty zakończenia inwestycji - w przypadku Kredytów, których zabezpieczeniem jest nieruchomość / ograniczone prawo rzeczowe nabywane od Dewelopera lub 18 miesięcy od Daty Złożenia Wniosku - w przypadku pozostałych Kredytów.
- Zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE ważne w Dacie Złożenia Wniosku i w dniu zawarcia Umowy Kredytu

 

Kredytowanie Polaków pracujących za granicą (maksymalne LTV, max okres)

LTV 90%, max okres kredytowania 420 miesięcy

ŹRÓDŁA DOCHODU

Umowa o pracę na czas nieokreślony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Min. okres uzyskiwanego dochodu 3 miesiące. Dochód wyliczany jako średnia z 3 ostatnich miesięcy.

 

Umowa o pracę na czas określony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Min. okres uzyskiwanego dochodu 3 miesiące, wymagane zatrudnienie 6 miesięcy wprzód. Dochód wyliczany jako średnia z 3 ostatnich miesięcy.

 

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Wymagane zatrudnienie u tego samego Pracodawcy od 6 miesięcy. Dochód wyliczany jako średnia z 6 ostatnich miesięcy.

 

Kontrakt menadżerski (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Wymagane zatrudnienie u tego samego Pracodawcy od 6 miesięcy. Dochód wyliczany jako średnia z 6 ostatnich miesięcy. (analogicznie jak w przypadku umów cywilno prawnych).

 

Działalność gospodarcza - KPiR (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

Działalność gospodarcza prowadzona min. 24 miesiące.
Kwota miesięcznego dochodu netto wyznaczana jest na podstawie PIT-36 / 36L za ostatni rozliczony rok podatkowy.
WZÓR: (dochód z sekcji D - składki na ubezp. społeczne - podatek należny)/12

 

Działalność gospodarcza - Ryczałt (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Działalność gospodarcza prowadzona min. 24 miesiące.
Kwota miesięcznego dochodu netto wyznaczana jest na podstawie PIT-28 za ostatni rozliczony rok podatkowy.
WZÓR: (kwota ryczałtu rocznego x 5)/12

 

Działalność gospodarcza - Karta podatkowa (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Działalność gospodarcza prowadzona min. 24 miesiące.
Kwota miesięcznego dochodu netto wyznaczana jest na podstawie decyzji US o wysokości karty podatkowej.
WZÓR: miesięczna stawka decyzji US  x  5

 

Dochody z najmu (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Dochód może stanowić źródło spłaty pod warunkiem, że najem / dzierżawa trwa nieprzerwanie od co najmniej 6 miesięcy.
WZÓR: (suma kwot dochodu netto z ostatnich 6 miesięcy)/6

 

Przyszłe dochody z najmu (czy brane pod uwagę i w jakim %)

Nie stanowią akceptowalnego dochodu.

 

Etat za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Min. okres uzyskiwanego dochodu 6 miesiące i wymagane zatrudnienie 6 miesięcy wprzód. Dochód wyliczany jako średnia z 6 ostatnich miesięcy. Wymagana waluta najwyższego uzyskiwanego przez Kredytobiorców dochodu to PLN.

 

Działalność za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Nie stanowi akceptowalnego dochodu.

 

Emerytura

Emerytura / Zasiłek przedemerytalny (w tym emerytura otrzymywana z zagranicy).

 

Renta

Renta bezterminowa z ZUS / Renta z ZUS z terminem wygaśnięcia po terminie spłaty kredytu.

 

Dywidendy (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Kwota miesięcznego dochodu netto wyznaczana jest na podstawie zaświadczenia / decyzji w sprawie podziału zysku i wysokości wypłaconej dywidendy.
WZÓR: (wysokość dywidendy wypłaconej z ostatnim roku)/12

 

Diety polityków

Akceptowane (obszar uznaniowy).

 

Dochody marynarzy

Dochód może stanowić źródło spłaty Kredytu, pod warunkiem, że kontrakty marynarskie obowiązują od co najmniej 24 miesięcy a jednostkowe przerwy w kontraktowanych rejsach, w okresie ostatnich 24 miesięcy, nie są dłuższe niż 6 miesięcy.

 

Alimenty

Nie stanowią akceptowalnego dochodu.

 

Dochody duchownych (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Obszar uznaniowy.

 

Działalność rolnicza (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Dochód może stanowić źródło spłaty Kredytu, jeśli klient jest właścicielem lub dzierżawi gospodarstwo rolne. Osoba wnioskująca o kredyt musi prowadzić gospodarstwo rolne co najmniej przez okres 12 miesięcy.
Kwota miesięcznego dochodu netto wyznaczana jest zgodnie z następującymi zasadami:
a) zaświadczenie urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych:
[(liczba hektarów przelicz  x  Dha ) + (kwota dochodu z faktur za ost. 12 miesięcy  x 0,5) - 1.560 zł]/12 lub
(liczba hektarów przelicz  x  Dha1) -1560)/12
b) PIT-6 i decyzja US o wysokości miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy:
{[ suma (rozmiar produkcji z PIT 6 x norma szacunkowa] - [12 x kwota z decyzji US] - 1.560 zł}12

 

Urlop macierzyński

Dochód liczony analogicznie jak w przypadku umowy o pracę. Wymagane zaświadczenie z ZUS o podstawie wypłacanego świadczenia.

 

Premie, prowizje, nadgodziny

Jeżeli częścią składową dochodu jest premia kwartalna / półroczna / roczna (lub inny zmienny składnik wynagrodzenia), w ramach weryfikacji wysokości średniego miesięcznego dochodu należy ją uwzględnić proporcjonalnie, dzieląc odpowiednio przez 3 / 6 / 12 miesięcy.

 

Inne akceptowane źródła dochodu - ważne informacje

Akceptacja dochodu z Działalności gospodarczej już po 3 miesiącach od jej otwarcia - w przypadku Samozatrudnienia.

 

Działalność rolnicza - dopłaty z EU (czy brane do zdolności i jak)

Dopłaty z UE nie są brane pod uwagę.

 

Działalność rolnicza - hektary przeliczeniowe (czy brane do zdolności i jak)

Akceptowane.
Zaświadczenie urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych:
[(liczba hektarów przelicz  x  Dha ) + (kwota dochodu z faktur za ost. 12 miesięcy  x 0,5) - 1.560 zł]/12 lub
(liczba hektarów przelicz  x  Dha1) -1560)/12

 

Urlop rodzicielski

Dochód liczony analogicznie jak w przypadku umowy o pracę. Wymagane zaświadczenie z ZUS o podstawie wypłacanego świadczenia.

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA 

 

Limit w ROR (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

Część kwoty limitu, którą Bank określa jako stopień miesięcznego obciążenia Klienta.

Karta kredytowa (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

Część kwoty limitu, którą Bank określa jako stopień miesięcznego obciążenia Klienta.

 

Poręczenia (w jaki sposób przyjmowane do zdolności)

Informacje o zobowiązaniach Klienta z tytułu poręczonego produktu kredytowego są uwzględniane w ocenie zdolności kredytowej w przypadku, gdy występują opóźnienia w spłacie poręczonego zobowiązania.

 

Zobowiązania firmowe (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

Przy kalkulacji dochodu wolnego nie są uwzględniane obciążenia z tytułu kosztów odsetkowych kredytów nieobrotowych (tj. kredytów inwestycyjnych) oraz leasingu finansowego, natomiast są uwzględniane obciążenia z tytułu spłaty kapitału dla tego rodzaju kredytów / leasingu finansowego pod warunkiem, że klient prowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowe. W przypadku, gdy Klient rozlicza się w formie ryczałtu lub karty podatkowej przy kalkulacji dochodu wolnego są uwzględniane obciążenia z tytułu kosztów pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytów nieobrotowych (tj. kredytów inwestycyjnych) oraz leasingu finansowego i operacyjnego

 

Amortyzacja (w jaki sposób przyjmowana do zdolności)

Odpisy amortyzacyjne nie są uwzględniane przy liczeniu zdolności.

 

WYCENA 

Rynek pierwotny kiedy wymagana?

mBank dla każdego wniosku zleca wykonanie własnego operatu szacunkowego. Operaty zewnętrzne nie są akceptowane.

 

Rynek wtórny kiedy wymagana?

mBank dla każdego wniosku zleca wykonanie własnego operatu szacunkowego. Operaty zewnętrzne nie są akceptowane.

 

Kto zleca /sporządza wycenę ?

mBank dla każdego wniosku zleca wykonanie własnego operatu szacunkowego. Operaty zewnętrzne nie są akceptowane.

Podział na regiony obsługi zleceń:

 

Kto płaci za wycenę ?

Opłatę za operat szacunkowy ponosi bank.
Klient ponosi opłatę za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu.

 

Koszt wyceny / inspekcji oraz kiedy płatna, przed czy po decyzji ?

Klient w momencie uruchamiania kredytu ponosi opłatę za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu - od każdej nieruchomości:
300 zł - typowy lokal mieszkalny, typowy dom mieszkalny lub typowa działka budowlana
500 zł - lokal użytkowy
800 zł - pozostałe nieruchomości zakwalifikowane przez Bank jako nietypowe

 

Czy akceptowane są operaty z zewnątrz ?

Nie

 

Rozliczenie transz/kontrola inwestycji - w jaki sposób, kto wykonuje?

Sposób rozliczenia opisany w procedurze placówek mBanku.

 

Wartość transakcyjna czy wyceny

Wartość zabezpieczenia wskazuje analityk majątkowy na podstawie Operatu Szacunkowego.

 

Hipoteki

hipoteka do 150% kwoty przyznanego kredytu

 

Zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej

akceptujemy

 

Przedmiot zabezpieczenia

Lokal mieszkalny

Dom mieszkalny jednorodzinny (w tym dom w trakcie budowy)
Dom mieszkalny jednorodzinny z funkcją towarzyszącą (mieszkaniową, biurową, usługową, handlową)
Budowlana działka gruntu

 

CELE KREDYTU 

Zakup działki budowlanej (max LTV i okres)

90LTV przy założeniu, że spełnione są łącznie warunki:
a) powierzchnia gruntu poniżej 3000m2,
b) działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową lub siedliskową

70LTV przy założeniu, że spełnione łącznie warunki:
a) powierzchnia gruntu 3000m2 i powyżej, ale nie większa niż 1ha,
b) działka przeznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

Zakup działki rekreacyjnej (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

 

Zakup działki rolnej (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

 

Zakup działki i budowa jednocześnie (max LTV i okres)

90LTV przy założeniu, że spełnione są łącznie warunki przy założeniu, że spełnione są łącznie warunki:
a) powierzchnia użytkowa budynku poniżej 250m2,
b) powierzchnia gruntu poniżej 3000m2.

70LTV przy założeniu, że spełnione łącznie warunki:
a) powierzchnia użytkowa budynku 250m2 i powyżej ale nie więcej niż 500m2,
b) powierzchnia gruntu poniżej 3000m2,

lub

70LTV przy założeniu, że spełnione łącznie warunki:
a) powierzchnia użytkowa budynku nie większa niż 500m2,
b) powierzchnia gruntu 3000m2 i powyżej, ale nie większa niż 1 ha, o ile nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wypis z ewidencji gruntów wskazujący dla całego terenu nieruchomości użytek gruntowy B (tereny mieszkaniowe) lub Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).

UWAGA.

Jeżeli zbywcy posiadają pozwolenie na budowę, możliwa będzie konstrukcja  - jeden kredyt, gdzie celem jest zakup działki plus budowa.

W innym przypadku cel ten będzie realizowany dwoma kredytami.

 

Zakup siedliska (max LTV i okres)

90LTV przy założeniu, że spełnione są łącznie warunki:
a) powierzchnia gruntu poniżej 3000m2,
b) działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową lub siedliskową

 

Zakup domu letniskowego (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

 

Zakup mieszkania na wynajem (max LTV i okres)

od 4 kwietnia 2018:

Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup lokalu użytkowego pod wynajem o powierzchni użytkowej do 150 m2.

 • Maksymalna kwota kredytu to 2 000 000 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania to 240 miesięcy.
 • Poziom LTV wynosi 80%.

Lokal użytkowy nie może być wykorzystywany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Lokal użytkowy pod wynajem - obecnie obowiązujące grupowe ubezpieczenie nieruchomości, które stanowi prawne zabezpieczenie kredytu/ pożyczki hipotecznej nie będzie mogło obejmować lokalu użytkowego pod wynajem. W związku z tym, Bank do uruchomienia kredytu będzie wymagał dostarczenia polisy z dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

Zakup lokalu użytkowego (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

Dom mieszkalny jednorodzinny z funkcją towarzyszącą (mieszkaniową, biurową, usługową, handlową) 70LTV przy założeniu, że spełnione są łącznie warunki:
a) powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 500m2,
b) powierzchnia gruntu poniżej 3000m2,
c) udział powierzchni użytkowej funkcji towarzyszącej w całości powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 10%.

 

Zakup kamienicy/ pensjonatu (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

 

Zakup udziału w nieruchomości (max LTV i okres)

Nie jest realizowane.

 

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności (co z odstępnym)

Nie jest realizowane.

 

Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (ile m-cy wstecz)

Refinansowanie wydatków:
poniesionych na zakup -  nabycie nieruchomości w okresie 12 miesięcy poprzedzających podjecie decyzji kredytowej;
poniesionych na remont/budowę -  nakłady poniesione w okresie 18 miesięcy poprzedzających podjecie decyzji kredytowej, przy czym za datę poniesienia nakładu przyjmuje się datę wystawienia faktury/rachunku potwierdzającego wysokość nakładu.

 

POZOSTAŁE PRODUKTY 

Kredyt konsolidacyjny

 

od 4 kwietnia 2018:

Klient może otrzymać dodatkowe środki na spłatę innych zobowiązań kredytowych maksymalnie do kwoty 300 000 zł (spłata nie więcej niż 3 produktów kredytowych, nie wliczając spłaty celowego kredytu hipotecznego). W zależności od wielkości środków potrzebnych na spłatę zobowiązań zostanie ustalony maksymalny okres kredytowania i wysokość LTV.

W przypadku, gdy dodatkowe środki klient przeznacza na spłatę zobowiązań typu kredyt gotówkowy, ratalny, pożyczka lub kredyt hipoteczny niemieszkaniowy, to gdy kredyt odnawialny, karta kredytowa i te zobowiązania stanowią:

 1. więcej niż 40% całkowitej kwoty kredytu - okres kredytowania wynosi maksymalnie 240 miesięcy, a maksymalne LTV wynosi 75%,
 2. mniej niż 40% całkowitej kwoty kredytu - okres kredytowania wynosi maksymalnie 420 miesięcy, a maksymalne LTV wynosi 90%.

Powyższe wielkości LTV dotyczą typowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu. Szczegółowe informacje związane z nową segmentacją nieruchomości znajdować się będą w Instrukcji udzielania kredytów hipotecznych.

Kredyt konsolidacyjny może występować jedynie z produktem celowym, które środki będą przeznaczone na cel mieszkaniowy.

 

Pożyczka hipoteczna

od 4 kwietnia 2018:

 • Pożyczka hipoteczna może być wykorzystana na dowolny cel.
 • Minimalna kwota pożyczki to 20 000 zł, maksymalna kwota pożyczki to 500 000 zł.
 • Maksymalny okres kredytowania to 240 miesięcy.
 • Maksymalny poziom LTV 75%.
 • Wielkość LTV dotyczy typowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu.

Pożyczkę hipoteczną nie łączymy z innymi celami kredytowymi. Jeżeli klient chce kupić nieruchomość i jednocześnie część środków przeznaczyć na dowolny cel, powinien zawnioskować osobno o kredyt celowy oraz osobno o pożyczkę

 

Komercja - maksymalny udział części komercyjnej w nabywanej nieruchomości

Dopuszczalny udział powierzchni użytkowej funkcji towarzyszącej w całości powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 10%.

 

Kredytowanie nieruchomości poza granicami RP (czy jest możliwe, co zabezpieczeniem, na jakich warunkach)

Nie

 

Sposób rozliczenia budowy systemem gospodarczym

W przypadku, gdy przedmiotem Kredytu jest budowa / przebudowa domu mieszkalnego, jednorodzinnego realizowana systemem gospodarczym, dom ten stanowi przedmiot docelowego zabezpieczenia Kredytu oraz gdy przedmiotem Kredytu jest budowa prowadzona przez Dewelopera i nieruchomość, której dotyczy budowa, stanowi przedmiot docelowego zabezpieczenia Kredytu, po zakończeniu prac budowlanych  podmiot zewnętrzny na podstawie zawartej z Bankiem umowy o współpracy w zakresie przeprowadzania oględzin nieruchomości   jest zobowiązany do sporządzenia notatki / protokołu z oględzin nieruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową potwierdzających wykonanie prac zgodnie z Umową Kredytu.

 

Min cena za 1 m2 przy budowie domu

2500 m2 (powierzchnia użytkowa)

Kredytowanie naprzemienne (czy możliwe, na jakich warunkach)

Dopuszczalne tylko przy budowie, możliwość uzależniona od indywidualnej oceny analityka.

 

Dziura w ziemi - czy istnieje możliwość skredytowania ( czy trzeba spełniać jakieś konkretne warunki)

Wymagany rachunek powierniczy dewelopera lub hipoteka banku na nieruchomości inwestycji.

 

Rozdzielność majątkowa z jakiego okresu akceptowana

Brak minimalnego czasu trwania rozdzielności majątkowej (Instrukcja Kredytowa nie wskazuje minimalnego okresu).

 

Promesa (czy dostępna, ile kosztuje)

tak - 150 PLN

 

Czy wymagane tłumaczenie dokumentów?

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski wymagają przedstawienia tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego, z wyłączeniem zaświadczeń sporządzonych na wzorach w wersji przygotowanej przez Bank w języku angielskim lub za zgodą Analityka Kredytowego (Obszar Uznaniowy). W przypadku historii operacji na rachunku bankowym w banku zagranicznym przetłumaczony może być tylko jeden miesiąc (tytuły poszczególnych pozycji prezentowanych w historii operacji) (Obszar Uznaniowy).

 

Umowa na zastępstwo (czy akceptowana, z jakiego okresu)

Nie stanowi akceptowalnego źródła dochodu jeżeli obowiązuje w momencie składania wniosku (Formularz Klienta - Zapytanie o kredyt).
Natomiast jest wliczana do wymaganego okresu 3 miesięcy wcześniejszego zatrudnienia na czas określony u tego samego pracodawcy.

 

Transakcje Rodzinne ( zakup nieruchomości od rodziców)

Dopuszczamy ten rodzaj transakcji.

 

Transakcje Rodzinne ( zatrudnienie u rodziców)

Dopuszczamy ten rodzaj transakcji.

 

Stan Surowy Otwarty- czy jest możliwość skredytowania

Tak, pod warunkiem finansowania przez bank dokończenia budowy.

 

Ważność decyzji kredytowej

Decyzja przedwstępna - wydawana po parametryzacji w przypadku warunków postawionych w analizie - 35 dni
Decyzja ostateczna- wydawana po spełnieniu warunków w analizie lub po parametryzacji bez wskazania warunków w analizie - 20 dni

 

Maksymalna ilość kredytów/pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym u klienta

Proceduralne ograniczenie to dwa kredyty hipoteczne w mBanku.

 

Ważność umowy kredytowej ? (Ile czasu ma klient na uruchomienie kredytu od podpisania umowy)

70 dni

 

Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

Wkład własny powinien pochodzić ze środków własnych Kredytobiorcy.  
Jeśli środki z książeczki mieszkaniowej zostaną wypłacone i udokumentowane jako wkład własny przed uruchomieniem kredytu, to jest możliwość realizacji takiej transakcji.
W innym przypadku, udokumentowanie środków na książeczce mieszkaniowej, nie jest wystarczające do przyjęcia ich jako wymagany wkład własny.

 

Podwyższenie kredytu mieszkaniowego o cel dowolny czy można i o ile oraz czy na marży kredytu mieszkaniowego czy wyższej

Brak możliwości podwyższenia kredytu o środki na cel dowolny.

 

Wyciągi (prywatne, firmowe). Ile są ważne (z jakich okresów wymagają)

Nie wymagamy wyciągów z rachunków firmowych.
Wyciągi dla rachunków prywatnych nie mają terminu ważności. Okres za który są wymagane zależy od źródła dochodu.

 

Strata na działalności gospodarczej - za rok ubiegły, w bieżącym okresie - jak Bank do tego podchodzi

Jeżeli w ostatnim roku obrachunkowym wystąpiła strata dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie może stanowić źródła spłaty Kredytu.

 

Skredytowanie garażu z KW

Akceptujemy.

 

Czy Bank akceptuje wniosek bez umowy przedwstępnej

Aktualnie akceptujemy w przypadku zakupu lokalu na rynku wtórnym.

 Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,66 -0,57%
EURIBOR 1M 3,62 +0,39%
Wspierane przez Money.pl

Średnie kursy walut
z dnia wg NBP
Nazwa waluty Symbol Śr. Kurs
Dolar : USD
Euro : EUR
Frank : CHF
Funt : GBP


Kontakt Zak-inwestycje
Strona Główna | O nas | Kredyt Mieszkaniowy | Rodzina na swoim | Pożyczka Hipoteczna | Kredyt refinansowany | Kredyt Gotówkowy | Wyceny | Szkolenia | Kontakt
Copyright © Zak Inwestycje created by Rutcom 2010