Godziny otwarcia:

 Malmeda 9, 15-440 Białystok:
 pon-pt: 8:00-18:00       

Krótka 2, 18-400 Łomża:
 pon-pt: 8:00-18:00 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY BOŚ BANK

Dostępne waluty

PLN

Maksymalne LTV

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:

 80%

Maksymalny okres kredytowania

12 - 420 mcy - kredyt mieszkaniowy
12 - 360 mcy - pożyczka hipoteczna

Minimalna i maksymalna kwota

Brak 

Dostępne rodzaje rat

równe i malejące

Rodzaj stawki referencyjnej ( jak często jest aktualizowana, z jakiego dnia brana do umowy)

Oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBOR, dla depozytów 6-miesięcznych, zwaną dalej stopą bazową, i powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. Stopa procentowa ulega zmianie w okresach 6-miesięcznych, liczonych od dnia podpisania umowy kredytu, przy czym:

- dla ustalenia stopy procentowej na pierwszy okres jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu, a zmiana stopy bazowej następuje po 6-ciu miesiącach od podpisania umowy kredytu, ale nie wcześniej niż w dniu spłaty,

- dla ustalenia stopy procentowej na następne 6 - miesięczne okresy jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu. Wysokość stawek oprocentowania określa Uchwała Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w BOS S.A. dla klientów pionu detalicznego.

Zasady ustalania marży kredytu w przypadku przeznaczenia części kredytu na:

a)  spłatę zobowiązań kredytowych innych niż mieszkaniowe,

b)  dowolny cel konsumpcyjny, marżę kredytu ustala się jako średnią marży kredytu hipotecznego / ekologicznego kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych oraz marży pożyczki hipotecznej przeznaczonej na dowolny cel konsumpcyjny, ważoną udziałem kwot kredytu na te cele.

W przypadku, gdy stopa oprocentowania, o której mowa powyższej,  będzie wyższa w okresie kredytowania w stosunku rocznym niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, ogłaszanych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski' (odsetki maksymalne), Bank pobiera odsetki maksymalne.

 

Karencja w spłacie kapitału - maksymalny okres

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć okresu przeznaczonego na wypłatę kredytu powiększonego o 12 m-cy.
Jeżeli jednym z celów kredytu jest cel budowlano - remontowy to okres przeznaczony na wypłatę kredytu nie może przekroczyć 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. W pozostałych przypadkach okres przeznaczony na wypłatę kredytu nie może przekroczyć 60 dni, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.

 

Refinansowanie poniesionych wydatków - maksymalny okres

 

Kredyt Hipoteczny: Część środków kredytu może zostać przeznaczona na refinansowanie kosztów związanych z inwestycją, jeżeli:

 • koszty związane z inwestycją zostały poniesione w okresie ostatnich 6 m-cy,

• kwota kredytu przeznaczona na refinansowanie stanowi nie więcej niż 10% kwoty kredytu.                                                                                                                                      Ekologiczny kredyt hipoteczny:Środki kredytu mogą zostać przeznaczone na refinansowanie kosztów związanych z inwestycją, jeżeli:
• koszty związane z inwestycją zostały poniesione w okresie ostatnich 6 m-cy oraz,
• kwota kredytu przeznaczona na refinansowanie stanowi nie więcej niż 10% kwoty kredytu lub w przypadku urządzeń i instalacji ekologicznych - nie upłynęło więcej niż 12 m-cy od daty wystawienia faktury potwierdzającej wydatkowanie środków - środki kredytu mogą być przeznaczone do wysokości kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych.

 

 

Wakacje kredytowe (czy dostępne i na jakich warunkach)

 

Max 3 miesiące (nie więcej niż 12 w całym okresie kredytowania).

 

Możliwość skredytowania prowizji i innych opłat okołokredytowych (jakich; czy można przekroczyć 90% LTV)

 

Opłaty kredytowane do maksymalnej wartości LTV

 

PROWIZJE / UBEZPIECZENIA

Prowizja za udzielenie kredytu

 

Prowizja przygotowawcza : kredyt hipoteczny 2%, pożyczka hipoteczna 3%

 

Ubezpieczenie pomostowe

 

1,00 p.p. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu

 

0,60 p.p. do dnia dokonania przez kredytobiorcę spłaty brakującego wkładu

 

Wcześniejsza spłata

 

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu przez kredytobiorcę,  Bank ma 7 dni na określenie kosztów tej zmiany.

W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową Bank może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

Opłata pobierana będzie jako rekompensata i nie będzie mogła być wyższa niż 3% całej spłacanej kwoty ani wyższa niż wysokość odsetek w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Z kolei przy kredycie ze stałym oprocentowaniem opłata może być pobierana w całym okresie pod jednym warunkiem-nie może być wyższa niż koszty Banku bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

 

Przewalutowanie

na złotówki 0 na inne 1% od kwoty kredytu

Ubezpieczenie na życie

 

Tak. Jeżeli Klient w trakcie spłaty kredytu przekroczy 70 rok życia. Suma ubezpieczenia ma być równa kwocie kredytu, jaka zgodnie z harmonogramem spłat będzie podlegała spłacie na dzień przekroczenia 70 lat.

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości

 

Tak. Z rynku, LUB oferta BOŚ (0.095% na rok w TU Europa). Ubezpieczenie nieruchomości w BOŚ obniża marżę dla standardu).

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - na kwotę kredytu czy na wartość nieruchomości

 

Aktualna wartość nieruchomości lub kwota z oświadczenia o poddaniu się egzekucji ( co mniejsze).

 

KREDYTOBIORCA

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

 

18-70 lat CHYBA, ŻE Klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie.

 

 

Maksymalna liczba wnioskodawców

 

4

 

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić do kredytu?

 

Tak

 

Czy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości?

 

Jeżeli na zakup/budowę to co najmniej jeden musi być docelowym właścicielem. Bank akceptuje nieruchomość os.3 w pozostałych celach.

 

Wnioskodawcami rodzice dzieci (w jaki sposób ustalany max okres kredytowania?)

 

Jeżeli Klient w trakcie spłaty kredytu przekroczy 70 rok życia. Suma ubezpieczenia ma być równa kwocie kredytu, jaka zgodnie z harmonogramem spłat będzie podlegała spłacie na dzień przekroczenia 70 lat.

 

Akceptowalna historia kredytowa (BIK):

 

brak kredytów w statusie windykacja, egzekucja i brak kwot wymagalnych powyżej 30 dni i powyżej 200 PLN.

 

Jaki okres wstecz jest sprawdzany BIK ?

 

cała historia

 

Kredytowanie obcokrajowców pracujących w Polsce (maksymalne LTV, inne wymagania)

 

Obcokrajowiec: - paszport lub karta pobytu w Polsce lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu). Okres kredytu nie może być dłuższy niż ważność karty, chyba że Klient otrzymał prawo na osiedlenie się ( zgodnie z ustawą karta wtedy ważna jest 10 lat) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej ( karta wtedy ważna jest 5 lat).Obywatel UE  z zaświadczeniem zarejestrowania pobytu obywatela UE tak samo jak obywatel Polski.

 

Kredytowanie Polaków pracujących za granicą (maksymalne LTV, max okres)

 

Przy umowie o pracę min. 3 m-cy warunki jak dla pracujących w Polsce

 

ŹRÓDŁA DOCHODU

Umowa o pracę na czas nieokreślony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

min od 3 mcy

 

Umowa o pracę na czas określony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 3 miesiące wstecz i 9 do przodu

 

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

50% jako dochód dodatkowy

 

Kontrakt menadżerski (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

min. od 6 miesięcy u obecnego pracodawcy i na 12 do przodu

 

Działalność gospodarcza - KPiR (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

12 mcy w tej samej branży.

 

Działalność gospodarcza - Ryczałt (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

12mcy. Do zdolności przyjmujemy 50% z przychodu po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne kwoty po opodatkowaniu minus zryczałtowany podatek wraz ze składkami zdrowotnymi/ podzielone przez ilość miesięcy.

 

Działalność gospodarcza - Karta podatkowa (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

od 12 mcy, 9*miesięczna stawka podatku z decyzji US

 

Dochody z najmu (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

od 12 mcy

 

Przyszłe dochody z najmu (czy brane pod uwagę i w jakim %)

 

nie

 

Etat za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

od 3 mcy

 

Działalność za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

nie

 

Emerytura

tak

 

Renta

 

tak

 

Dywidendy (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

min. 12 m-cy ( 50% dochodu)

 

 

Dochody marynarzy

 

tak

 

Alimenty

 

Nie

 

 

Dochody duchownych (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

tak

 

Działalność rolnicza (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

Tak, min. 24 mies.

 

Urlop macierzyński

 

Tak, jeżeli umowa jest na czas nieokreślony

 

Premie, prowizje, nadgodziny

 

Premie jednorazowe - nie/ prowizje- tak/ nadgodziny -tak

 

Inne akceptowane źródła dochodu - ważne informacje

 

Umowy kadencyjne (posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie itd..)

Działalność rolnicza - dopłaty z EU (czy brane do zdolności i jak)

 

Tak.

 

Działalność rolnicza - hektary przeliczeniowe (czy brane do zdolności i jak)

 

Tak.

 

Urlop rodzicielski

 

Tak, jeżeli umowa jest na czas nieokreślony.

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA 

Minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

 

1130,44 (Warszawa, odpowiednio dla innych nieruchomości z kalkulatora)

 

Minimalne koszty utrzymania mieszkania / domu

 

350

 

 

Limit w ROR (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

Tak, wyliczane jako rata kredytu przykładowego na 5 lat przy założeniu stopy bankowej przy takich limitach.

 

Karta kredytowa (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

5%

 

Poręczenia (w jaki sposób przyjmowane do zdolności)

 

Tak samo jak Kredytobiorcy.

 

Zobowiązania firmowe (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

tak, kapitał do spłaty

 

Amortyzacja (w jaki sposób przyjmowana do zdolności)

 

nie przyjmowana

 

WYCENA 

Rynek pierwotny kiedy wymagana?

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

Rynek wtórny kiedy wymagana?

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

Kto zleca /sporządza wycenę ?

 

Kartę oceny zleca bank ( Inspekcja lokalu mieszkalnego 290 PLN, domu jednorodzinnego - 475 PLN). Operat szacunkowy z rynku Klient dostarcza do Banku samodzielnie LUB Operat szacunkowy jest zlecany przez BOŚ = lokalu mieszkalnego 550 PLN, domu jednorodzinnego - 930 lub 1160 - płaci Klient ( w trakcie budowy) PLN.

 

Kto płaci za wycenę ?

 

Klient

 

Koszt wyceny / inspekcji oraz kiedy płatna, przed czy po decyzji ?

 

możliwe po decyzji

 

Czy akceptowane są operaty z zewnątrz ?

 

tak

 

 

Czy istnieje lista rzeczoznawców w Banku ?

 

lista rzeczoznawców na stronie ministerstwa

 

Ważność operatu - ile wynosi?

 

12 mcy

 

Jeśli nie jest wymagany operat, co klient musi przedstawić?

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

Rozliczenie transz/kontrola inwestycji - w jaki sposób, kto wykonuje?

 

Oświadczenie klienta plus fotoinspekcja zlecana przez Bank lub 100% faktur

 

Wartość transakcyjna czy wyceny

 

Wycena

 

ZABEZPIECZENIE 

Weksel (kiedy wymagany)

 

tak

 

Hipoteki

 

tak

 

 

Zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej

 

tak

 

Przedmiot zabezpieczenia

 

Nieruchomość

 

CELE KREDYTU 

Zakup działki budowlanej (max LTV i okres)

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1

 

jak w kolumnie maksymalne LTV

 

Zakup działki rekreacyjnej (max LTV i okres)

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1 

 

 

Zakup działki rolnej (max LTV i okres)

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1

 

 

 

Zakup działki i budowa jednocześnie (max LTV i okres)

 

tak ale z rozbiciem na 2 kredyty

 

Zakup siedliska (max LTV i okres)

 

Tak do 0,3 halub 0,5 ha

 

Zakup domu letniskowego (max LTV i okres)

 

Tak

 

Zakup mieszkania na wynajem (max LTV i okres)

 

Tak, nie są brane przyszłe dochody. Zakup jak standard.

 

Zakup lokalu użytkowego (max LTV i okres)

 

Nie chyba że powierzchnia użytkowa nie przekracza 30%  powierzchni całego budynku.

 

Zakup kamienicy/ pensjonatu (max LTV i okres)

 

nie

 

Zakup udziału w nieruchomości (max LTV i okres)

 

nie

 

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności (co z odstępnym)

 

nie

 

Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (ile m-cy wstecz)

 

Tak 6 mcy i max. 10% wartości kredytu.

 

 

POZOSTAŁE PRODUKTY 

Kredyt konsolidacyjny

Tak, standard

 

Pożyczka hipoteczna

 

Waluta: PLN,
Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
Maksymalna ilość wnioskodawców: 4 osoby fizyczne
Kwota pożyczki:
do wysokości LTV = 70 % w przypadku pożyczek w PLN

 

Kredyty dla Zawodów Zaufania Publicznego

 

Tak. Oferta standard.

 

Pozostałe cele dostępne w Banku/ inne ważne informacje/ co wyróżnia Bank

 

Kredyt ekologiczny i niższa siatka marż.

 

Komercja - maksymalny udział części komercyjnej w nabywanej nieruchomości

 

max 30%

 

Kredytowanie nieruchomości poza granicami RP (czy jest możliwe, co zabezpieczeniem, na jakich warunkach)

 

nie

 

Sposób rozliczenia budowy systemem gospodarczym

 

Oświadczenie Klienta i fotoinspekcja zlecana przez Bank lub faktury.

 

Min cena za 1 m2 przy budowie domu

 

brak

 

Kredytowanie naprzemienne (czy możliwe, na jakich warunkach)

 

ostatnia transza bank

 

Dziura w ziemi - czy istnieje możliwość skredytowania ( czy trzeba spełniać jakieś konkretne warunki)

 

tak, znany deweloper

 

Rozdzielność majątkowa z jakiego okresu akceptowana

 

akceptowana bez limitu czasu

 

Możliwość zamiany prowizji na ubezpieczenie

 

nie

 

 

Promesa (czy dostępna)

 

tak

 

 

Czy wymagane tłumaczenie dokumentów?

 

tak

 

Umowa na zastępstwo (czy akceptowana, z jakiego okresu)

 

jako umowa na czas określony,  minimum rok do przodu

 

Transakcje Rodzinne ( zakup nieruchomości od rodziców)

 

tak

 

Transakcje Rodzinne ( zatrudnienie u rodziców)

 

indywidualnie

 

Stan Surowy Otwarty- czy jest możliwość skredytowania

 

tak

 

Inne ważne informacje

 

 

Ważność decyzji kredytowej

 

30 dni

 

Maksymalna ilość kredytów/pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym u klienta

 

nie istotne

 

 

Ważność umowy kredytowej ? (Ile czasu ma klient na uruchomienie kredytu od podpisania umowy)

 

klient ma max. na uruchomienie kredytu hipotecznego lub pierwszej transzy kredytu w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy

 

Ile kredyt musi "istnieć" żeby go refinansować

 

Zrefinansować kredyt można zawsze, kwestia tylko na ile lat klient miał opłatę rekompensacyjną

 

Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

 

Tak.

 

Wyciągi (prywatne, firmowe). Ile są ważne (z jakich okresów wymagają)

 

z ostatnich 3 m-cy . Przy dz.g. są wymagane potwierdzenia zapłaty zus i us więc de facto z dłuższego okresu.

 

Strata na działalności gospodarczej - za rok ubiegły, w bieżącym okresie - jak Bank do tego podchodzi

 

średnia

 

Skredytowanie garażu z KW

 

tak

 

Czy Bank akceptuje wniosek bez umowy przedwstępnej

 

Oświadczenie nabywców tylko w przypadku rynku wtórnego, na pierwotnym obowiązkowo umowa przedwstępna.

 

 

Cross-sell

 

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem otwarcia lub posiadania dowolnego ROR w Banku przez cały okres kredytowania, z  wpływem miesięcznym w wysokości min. 2000 zł;

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem zakupu innego produktu kredytowego (w tym również karty kredytowej) na okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem zakupu dowolnego ubezpieczenia oferowanego przez Bank na okres min. 36 miesięcy i wpłaty prowizji przygotowawczej w wysokości  standardowej,

Maksymalnie 0,20p.p.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY

 

Dostępne waluty

 

 

 

PLN

 

 

 

Maksymalne LTV

 

 

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1

 

 

 

 

 

Maksymalny okres kredytowania

 

 

 

Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Preferowany przez Bank okres kredytowania powinien być nie dłuższy niż 25 lat. Suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy nie może przekroczyć 70 lat, chyba że klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie.

 

 

 

Minimalna i maksymalna kwota

 

 

 

Brak

 

 

 

Dostępne rodzaje rat

 

 

 

równe i malejące

 

 

 

Rodzaj stawki referencyjnej ( jak często jest aktualizowana, z jakiego dnia brana do umowy)

 

 

 

Oprocentowanie zmienne ustalane w oparciu o stawkę WIBOR, dla depozytów 6-miesięcznych, zwaną dalej stopą bazową, i powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. Stopa procentowa ulega zmianie w okresach 6-miesięcznych, liczonych od dnia podpisania umowy kredytu, przy czym:

 

- dla ustalenia stopy procentowej na pierwszy okres jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu, a zmiana stopy bazowej następuje po 6-ciu miesiącach od podpisania umowy kredytu, ale nie wcześniej niż w dniu spłaty,

 

- dla ustalenia stopy procentowej na następne 6 - miesięczne okresy jako stopę bazową przyjmuje się stawkę WIBOR 6M notowaną na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu. Wysokość stawek oprocentowania określa Uchwała Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w BOS S.A. dla klientów pionu detalicznego.

 

Zasady ustalania marży kredytu w przypadku przeznaczenia części kredytu na:

 

a)  spłatę zobowiązań kredytowych innych niż mieszkaniowe,

 

b)  dowolny cel konsumpcyjny, marżę kredytu ustala się jako średnią marży kredytu hipotecznego / ekologicznego kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytowych oraz marży pożyczki hipotecznej przeznaczonej na dowolny cel konsumpcyjny, ważoną udziałem kwot kredytu na te cele.

 

W przypadku, gdy stopa oprocentowania, o której mowa powyższej,  będzie wyższa w okresie kredytowania w stosunku rocznym niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych, ogłaszanych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 'Monitor Polski' (odsetki maksymalne), Bank pobiera odsetki maksymalne.

 

 

 

 

 

Karencja w spłacie kapitału - maksymalny okres

 

 

 

Karencja w spłacie kredytu nie może przekroczyć okresu przeznaczonego na wypłatę kredytu powiększonego o 12 m-cy.
Jeżeli jednym z celów kredytu jest cel budowlano - remontowy to okres przeznaczony na wypłatę kredytu nie może przekroczyć 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. W pozostałych przypadkach okres przeznaczony na wypłatę kredytu nie może przekroczyć 60 dni, licząc od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu.

 

 

 

Refinansowanie poniesionych wydatków - maksymalny okres

 

 

 

Kredyt Hipoteczny: Część środków kredytu może zostać przeznaczona na refinansowanie kosztów związanych z inwestycją, jeżeli:

 • koszty związane z inwestycją zostały poniesione w okresie ostatnich 6 m-cy,

• kwota kredytu przeznaczona na refinansowanie stanowi nie więcej niż 10% kwoty kredytu.                                                                                                                                      Ekologiczny kredyt hipoteczny:Środki kredytu mogą zostać przeznaczone na refinansowanie kosztów związanych z inwestycją, jeżeli:
• koszty związane z inwestycją zostały poniesione w okresie ostatnich 6 m-cy oraz,
• kwota kredytu przeznaczona na refinansowanie stanowi nie więcej niż 10% kwoty kredytu lub w przypadku urządzeń i instalacji ekologicznych - nie upłynęło więcej niż 12 m-cy od daty wystawienia faktury potwierdzającej wydatkowanie środków - środki kredytu mogą być przeznaczone do wysokości kosztów poniesionych przez Kredytobiorcę ze środków własnych.

 

 

 

 

Wakacje kredytowe (czy dostępne i na jakich warunkach)

 

 

 

Max 3 miesiące (nie więcej niż 12 w całym okresie kredytowania).

 

 

 

Możliwość skredytowania prowizji i innych opłat okołokredytowych (jakich; czy można przekroczyć 90% LTV)

 

 

 

Opłaty kredytowane do maksymalnej wartości LTV

 

 

 

PROWIZJE / UBEZPIECZENIA

 

Prowizja za udzielenie kredytu

 

 

 

Prowizja przygotowawcza : kredyt hipoteczny 2%, pożyczka hipoteczna 3%

 

 

 

Ubezpieczenie pomostowe

 

 

 

1,00 p.p. do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki

 

 

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu

 

 

 

0,60 p.p. do dnia dokonania przez kredytobiorcę spłaty brakującego wkładu

 

 

 

Wcześniejsza spłata

 

 

 

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu przez kredytobiorcę,  Bank ma 7 dni na określenie kosztów tej zmiany.

 

W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową Bank może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

 

Opłata pobierana będzie jako rekompensata i nie będzie mogła być wyższa niż 3% całej spłacanej kwoty ani wyższa niż wysokość odsetek w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

 

Z kolei przy kredycie ze stałym oprocentowaniem opłata może być pobierana w całym okresie pod jednym warunkiem-nie może być wyższa niż koszty Banku bezpośrednio związane z przedterminową spłatą.

 

 

 

Przewalutowanie

 

na złotówki 0 na inne 1% od kwoty kredytu

 

Ubezpieczenie na życie

 

 

 

Tak. Jeżeli Klient w trakcie spłaty kredytu przekroczy 70 rok życia. Suma ubezpieczenia ma być równa kwocie kredytu, jaka zgodnie z harmonogramem spłat będzie podlegała spłacie na dzień przekroczenia 70 lat.

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości

 

 

 

Tak. Z rynku, LUB oferta BOŚ (0.095% na rok w TU Europa). Ubezpieczenie nieruchomości w BOŚ obniża marżę dla standardu).

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - na kwotę kredytu czy na wartość nieruchomości

 

 

 

Aktualna wartość nieruchomości lub kwota z oświadczenia o poddaniu się egzekucji ( co mniejsze).

 

 

 

KREDYTOBIORCA

 

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

 

 

 

18-70 lat CHYBA, ŻE Klient ustanowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie.

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba wnioskodawców

 

 

 

4

 

 

 

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić do kredytu?

 

 

 

Tak

 

 

 

Czy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości?

 

 

 

Jeżeli na zakup/budowę to co najmniej jeden musi być docelowym właścicielem. Bank akceptuje nieruchomość os.3 w pozostałych celach.

 

 

 

Wnioskodawcami rodzice dzieci (w jaki sposób ustalany max okres kredytowania?)

 

 

 

Jeżeli Klient w trakcie spłaty kredytu przekroczy 70 rok życia. Suma ubezpieczenia ma być równa kwocie kredytu, jaka zgodnie z harmonogramem spłat będzie podlegała spłacie na dzień przekroczenia 70 lat.

 

 

 

Akceptowalna historia kredytowa (BIK):

 

 

 

brak kredytów w statusie windykacja, egzekucja i brak kwot wymagalnych powyżej 30 dni i powyżej 200 PLN.

 

 

 

Jaki okres wstecz jest sprawdzany BIK ?

 

 

 

cała historia

 

 

 

Kredytowanie obcokrajowców pracujących w Polsce (maksymalne LTV, inne wymagania)

 

 

 

Obcokrajowiec: - paszport lub karta pobytu w Polsce lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu). Okres kredytu nie może być dłuższy niż ważność karty, chyba że Klient otrzymał prawo na osiedlenie się ( zgodnie z ustawą karta wtedy ważna jest 10 lat) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej ( karta wtedy ważna jest 5 lat).Obywatel UE  z zaświadczeniem zarejestrowania pobytu obywatela UE tak samo jak obywatel Polski.

 

 

 

Kredytowanie Polaków pracujących za granicą (maksymalne LTV, max okres)

 

 

 

Przy umowie o pracę min. 3 m-cy warunki jak dla pracujących w Polsce

 

 

 

ŹRÓDŁA DOCHODU

 

Umowa o pracę na czas nieokreślony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

min od 3 mcy

 

 

 

Umowa o pracę na czas określony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 3 miesiące wstecz i 9 do przodu

 

 

 

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

50% jako dochód dodatkowy

 

 

 

Kontrakt menadżerski (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

min. od 6 miesięcy u obecnego pracodawcy i na 12 do przodu

 

 

 

Działalność gospodarcza - KPiR (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

12 mcy w tej samej branży.

 

 

 

Działalność gospodarcza - Ryczałt (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

12mcy. Do zdolności przyjmujemy 50% z przychodu po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne kwoty po opodatkowaniu minus zryczałtowany podatek wraz ze składkami zdrowotnymi/ podzielone przez ilość miesięcy.

 

 

 

Działalność gospodarcza - Karta podatkowa (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

od 12 mcy, 9*miesięczna stawka podatku z decyzji US

 

 

 

Dochody z najmu (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

od 12 mcy

 

 

 

Przyszłe dochody z najmu (czy brane pod uwagę i w jakim %)

 

 

 

nie

 

 

 

Etat za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

od 3 mcy

 

 

 

Działalność za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

nie

 

 

 

Emerytura

 

tak

 

 

 

Renta

 

 

 

tak

 

 

 

Dywidendy (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

min. 12 m-cy ( 50% dochodu)

 

 

 

 

 

Dochody marynarzy

 

 

 

tak

 

 

 

Alimenty

 

 

 

Nie

 

 

 

 

 

Dochody duchownych (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

tak

 

 

 

Działalność rolnicza (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

 

 

Tak, min. 24 mies.

 

 

 

Urlop macierzyński

 

 

 

Tak, jeżeli umowa jest na czas nieokreślony

 

 

 

Premie, prowizje, nadgodziny

 

 

 

Premie jednorazowe - nie/ prowizje- tak/ nadgodziny -tak

 

 

 

Inne akceptowane źródła dochodu - ważne informacje

 

 

 

Umowy kadencyjne (posłowie, senatorowie, burmistrzowie, wójtowie itd..)

 

Działalność rolnicza - dopłaty z EU (czy brane do zdolności i jak)

 

 

 

Tak.

 

 

 

Działalność rolnicza - hektary przeliczeniowe (czy brane do zdolności i jak)

 

 

 

Tak.

 

 

 

Urlop rodzicielski

 

 

 

Tak, jeżeli umowa jest na czas nieokreślony.

 

 

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA 

 

Minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

 

 

 

1130,44 (Warszawa, odpowiednio dla innych nieruchomości z kalkulatora)

 

 

 

Minimalne koszty utrzymania mieszkania / domu

 

 

 

350

 

 

 

 

 

Limit w ROR (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

 

 

Tak, wyliczane jako rata kredytu przykładowego na 5 lat przy założeniu stopy bankowej przy takich limitach.

 

 

 

Karta kredytowa (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

 

 

5%

 

 

 

Poręczenia (w jaki sposób przyjmowane do zdolności)

 

 

 

Tak samo jak Kredytobiorcy.

 

 

 

Zobowiązania firmowe (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

 

 

tak, kapitał do spłaty

 

 

 

Amortyzacja (w jaki sposób przyjmowana do zdolności)

 

 

 

nie przyjmowana

 

 

 

WYCENA 

 

Rynek pierwotny kiedy wymagana?

 

 

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

 

 

Rynek wtórny kiedy wymagana?

 

 

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

 

 

Kto zleca /sporządza wycenę ?

 

 

 

Kartę oceny zleca bank ( Inspekcja lokalu mieszkalnego 290 PLN, domu jednorodzinnego - 475 PLN). Operat szacunkowy z rynku Klient dostarcza do Banku samodzielnie LUB Operat szacunkowy jest zlecany przez BOŚ = lokalu mieszkalnego 550 PLN, domu jednorodzinnego - 930 lub 1160 - płaci Klient ( w trakcie budowy) PLN.

 

 

 

Kto płaci za wycenę ?

 

 

 

Klient

 

 

 

Koszt wyceny / inspekcji oraz kiedy płatna, przed czy po decyzji ?

 

 

 

możliwe po decyzji

 

 

 

Czy akceptowane są operaty z zewnątrz ?

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

Czy istnieje lista rzeczoznawców w Banku ?

 

 

 

lista rzeczoznawców na stronie ministerstwa

 

 

 

Ważność operatu - ile wynosi?

 

 

 

12 mcy

 

 

 

Jeśli nie jest wymagany operat, co klient musi przedstawić?

 

 

 

1. Standardowo karta oceny zlecana w Banku na etapie analizy. 2. Operat szacunkowy złożony na etapie wniosku zawsze jest wymagany operat gdy cel jest budowlano-remontowy (np. budowa, rozbudowa, wykończenie, remont, modernizacja)

 

 

 

Rozliczenie transz/kontrola inwestycji - w jaki sposób, kto wykonuje?

 

 

 

Oświadczenie klienta plus fotoinspekcja zlecana przez Bank lub 100% faktur

 

 

 

Wartość transakcyjna czy wyceny

 

 

 

Wycena

 

 

 

ZABEZPIECZENIE 

 

Weksel (kiedy wymagany)

 

 

 

tak

 

 

 

Hipoteki

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej

 

 

 

tak

 

 

 

Przedmiot zabezpieczenia

 

 

 

Nieruchomość

 

 

 

CELE KREDYTU 

 

Zakup działki budowlanej (max LTV i okres)

 

 

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1

 

 

jak w kolumnie maksymalne LTV

 

 

 

Zakup działki rekreacyjnej (max LTV i okres)

 

 

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1 

 

 

 

 

Zakup działki rolnej (max LTV i okres)

 

 

 

I. Kredyt  w PLN może być udzielony do wysokości LTV:
1) 60% w przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest hipoteka na:

 • nieruchomości rekreacyjnej (dom letniskowy, działka rekreacyjna),
 • nieruchomości rolno - siedliskowej,

2) 80% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Kwota kredytu może zostać podwyższona do:
a) LTV = 80% w przypadku zabezpieczenia na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkt 1 i/lub 2.
b) z 80% do 90%LTV w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1
c) LTV = 90% w przypadku zabezpieczenia na pozostałych nieruchomościach pod warunkiem ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu opisanego w parametrze „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu" w pkcie 1

 

 

 

 

 

Zakup działki i budowa jednocześnie (max LTV i okres)

 

 

 

tak ale z rozbiciem na 2 kredyty

 

 

 

Zakup siedliska (max LTV i okres)

 

 

 

Tak do 0,3 halub 0,5 ha

 

 

 

Zakup domu letniskowego (max LTV i okres)

 

 

 

Tak

 

 

 

Zakup mieszkania na wynajem (max LTV i okres)

 

 

 

Tak, nie są brane przyszłe dochody. Zakup jak standard.

 

 

 

Zakup lokalu użytkowego (max LTV i okres)

 

 

 

Nie chyba że powierzchnia użytkowa nie przekracza 30%  powierzchni całego budynku.

 

 

 

Zakup kamienicy/ pensjonatu (max LTV i okres)

 

 

 

nie

 

 

 

Zakup udziału w nieruchomości (max LTV i okres)

 

 

 

nie

 

 

 

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności (co z odstępnym)

 

 

 

nie

 

 

 

Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (ile m-cy wstecz)

 

 

 

Tak 6 mcy i max. 10% wartości kredytu.

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE PRODUKTY 

 

Kredyt konsolidacyjny

 

Tak, standard

 

 

 

Pożyczka hipoteczna

 

 

 

Waluta: PLN,
Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
Maksymalna ilość wnioskodawców: 4 osoby fizyczne
Kwota pożyczki:
do wysokości LTV = 70 % w przypadku pożyczek w PLN

 

 

 

Kredyty dla Zawodów Zaufania Publicznego

 

 

 

Tak. Oferta standard.

 

 

 

Pozostałe cele dostępne w Banku/ inne ważne informacje/ co wyróżnia Bank

 

 

 

Kredyt ekologiczny i niższa siatka marż.

 

 

 

Komercja - maksymalny udział części komercyjnej w nabywanej nieruchomości

 

 

 

max 30%

 

 

 

Kredytowanie nieruchomości poza granicami RP (czy jest możliwe, co zabezpieczeniem, na jakich warunkach)

 

 

 

nie

 

 

 

Sposób rozliczenia budowy systemem gospodarczym

 

 

 

Oświadczenie Klienta i fotoinspekcja zlecana przez Bank lub faktury.

 

 

 

Min cena za 1 m2 przy budowie domu

 

 

 

brak

 

 

 

Kredytowanie naprzemienne (czy możliwe, na jakich warunkach)

 

 

 

ostatnia transza bank

 

 

 

Dziura w ziemi - czy istnieje możliwość skredytowania ( czy trzeba spełniać jakieś konkretne warunki)

 

 

 

tak, znany deweloper

 

 

 

Rozdzielność majątkowa z jakiego okresu akceptowana

 

 

 

akceptowana bez limitu czasu

 

 

 

Możliwość zamiany prowizji na ubezpieczenie

 

 

 

nie

 

 

 

 

 

Promesa (czy dostępna)

 

 

 

tak

 

 

 

 

 

Czy wymagane tłumaczenie dokumentów?

 

 

 

tak

 

 

 

Umowa na zastępstwo (czy akceptowana, z jakiego okresu)

 

 

 

jako umowa na czas określony,  minimum rok do przodu

 

 

 

Transakcje Rodzinne ( zakup nieruchomości od rodziców)

 

 

 

tak

 

 

 

Transakcje Rodzinne ( zatrudnienie u rodziców)

 

 

 

indywidualnie

 

 

 

Stan Surowy Otwarty- czy jest możliwość skredytowania

 

 

 

tak

 

 

 

Inne ważne informacje

 

 

 

 

 

Ważność decyzji kredytowej

 

 

 

30 dni

 

 

 

Maksymalna ilość kredytów/pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym u klienta

 

 

 

nie istotne

 

 

 

 

 

Ważność umowy kredytowej ? (Ile czasu ma klient na uruchomienie kredytu od podpisania umowy)

 

 

 

klient ma max. na uruchomienie kredytu hipotecznego lub pierwszej transzy kredytu w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy

 

 

 

Ile kredyt musi "istnieć" żeby go refinansować

 

 

 

Zrefinansować kredyt można zawsze, kwestia tylko na ile lat klient miał opłatę rekompensacyjną

 

 

 

Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

 

 

 

Tak.

 

 

 

Wyciągi (prywatne, firmowe). Ile są ważne (z jakich okresów wymagają)

 

 

 

z ostatnich 3 m-cy . Przy dz.g. są wymagane potwierdzenia zapłaty zus i us więc de facto z dłuższego okresu.

 

 

 

Strata na działalności gospodarczej - za rok ubiegły, w bieżącym okresie - jak Bank do tego podchodzi

 

 

 

średnia

 

 

 

Skredytowanie garażu z KW

 

 

 

tak

 

 

 

Czy Bank akceptuje wniosek bez umowy przedwstępnej

 

 

 

Oświadczenie nabywców tylko w przypadku rynku wtórnego, na pierwotnym obowiązkowo umowa przedwstępna.

 

 

 

 

 

Cross-sell

 

 

 

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem otwarcia lub posiadania dowolnego ROR w Banku przez cały okres kredytowania, z  wpływem miesięcznym w wysokości min. 2000 zł;

 

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem zakupu innego produktu kredytowego (w tym również karty kredytowej) na okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu/pożyczki

 

- obniżenie w okresie kredytowania nie więcej niż o 0,10 p.p. marży standardowej, pod warunkiem zakupu dowolnego ubezpieczenia oferowanego przez Bank na okres min. 36 miesięcy i wpłaty prowizji przygotowawczej w wysokości  standardowej,

 

Maksymalnie 0,20p.p.

 

 

 

 

 Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,66 -0,57%
EURIBOR 1M 3,62 +0,39%
Wspierane przez Money.pl

Średnie kursy walut
z dnia wg NBP
Nazwa waluty Symbol Śr. Kurs
Dolar : USD
Euro : EUR
Frank : CHF
Funt : GBP


Kontakt Zak-inwestycje
Strona Główna | O nas | Kredyt Mieszkaniowy | Rodzina na swoim | Pożyczka Hipoteczna | Kredyt refinansowany | Kredyt Gotówkowy | Wyceny | Szkolenia | Kontakt
Copyright © Zak Inwestycje created by Rutcom 2010