Godziny otwarcia:

 Malmeda 9, 15-440 Białystok:
 pon-pt: 8:00-18:00       

Krótka 2, 18-400 Łomża:
 pon-pt: 8:00-18:00 

Kryteria kredytowe BNP Paribas.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY

Dostępne waluty

 

PLN

 

Maksymalne LTV

 

80% LTV - kredyt mieszkaniowy, działka budowlana 75% LTV - nabycie gruntów rolnych

 

Maksymalny okres kredytowania

 

30 lat

 

Minimalna i maksymalna kwota

 

100 000 zł (klient mający konto w BNP) /200 000 zł (pozostali klienci) - 4 000 000 zł, dla kredytu na zakup gruntów rolnych nie może przekroczyć 2 000 000 zł (LTV 75%, okres kredytowania 20 lat)

 

Dostępne rodzaje rat

 

równe i malejące

 

Rodzaj stawki referencyjnej ( jak często jest aktualizowana, z jakiego dnia brana do umowy)

 

3M WIBOR

 

Karencja w spłacie kapitału - maksymalny okres

 

24 mce, liczone od uruchomienia, dotyczy wszystkich celów kredytowania

 

Refinansowanie poniesionych wydatków - maksymalny okres

 

12 m-cy

 

Wakacje kredytowe (czy dostępne i na jakich warunkach)

 

Tak, na wniosek klienta; prawo do skorzystania z zawieszenia spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (po okresie karencji) klient nabywa po spłacie co najmniej 3 rat kapitałowo-odsetkowych

 

PROWIZJE / UBEZPIECZENIA

Prowizja za udzielenie kredytu

0%-2% 

Ubezpieczenie pomostowe

Podwyższenie marży o 1 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

brak

Wcześniejsza spłata

Klient ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem umownym (brak wymaganego terminu na wcześniejsze złożenie dyspozycji).

Bank ma prawo pobrać prowizję rekompensacyjną za przedterminową spłatę kredytu w całości lub części w okresie do 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu.

Wysokość opłaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wynosi:

1% przez 3 lata.
Jeśli oferta pakietowa z prowizją dla klienta 2% wtedy wcześniejsza spłata 0%

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Klienta - obowiązkowe, gdy do zdolności kredytowej zostały przyjęte dochody tylko jednego Kredytobiorcy, a okres kredytowania jest dłuższy niż 10 lat, a LTV wyższe niż 65%. 

Ubezpieczenie od utraty pracy

Indywidualna ocena źródła dochodu przez analityka

Ubezpieczenie nieruchomości

0,09% wartości nieruchomości, składka za 12mcy

 

KREDYTOBIORCA

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy

 

min. - osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych,

max. - maksymalny okres kredytowania nie może wykraczać poza dzień, w którym najstarszy z Kredytobiorców kończy 75 lat (Warunek max. wieku nie musi być spełniony przez osobę wnioskującą o Kredyt w sytuacji, kiedy dochody netto pozostałych osób wnioskujących o Kredyt są nie niższe niż min. akceptowalny przez Bank dochód oraz spełniają jeden z wymogów:

 • stanowią co najmniej 50% łącznego dochodu netto wszystkich osób wnioskujących o Kredyt, lub
 • zapewniają zdolność kredytową do spłaty co najmniej 50% kwoty Kredytu.)  

 

Minimalny dochód na osobę/gospodarstwo domowe

 

Minimalny miesięczny dochód netto Klienta:

 • 1500 PLN - dla 1 Klienta
 • 2500 PLN - dochód łączny dla 2 Klientów
 • 3100 PLN - dochód łączny dla 3 lub 4 Klientów

 

 

Maksymalna liczba wnioskodawców

 

4 osoby, nie więcej niż 2 gospodarstwa domowe

Zmiana podejścia do gospodarstw domowych:

 • małżeństwo (wspólność majątkowa / rozdzielność majątkowa) jako wspólne gospodarstwo
 • pozostałe osoby (np. 2 osoby w konkubinacie) stanowią odrębne gospodarstwa

(zmiana w trakcie implementacji systemowej- dopuszczenie związków nieformalnych jako jedno gospodarstwo domowe, jeżeli obydwie osoby prowadzą wspólne gospodarstwo i będą właścicielami kredytowanej nieruchomości)

 

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić do kredytu?

 

Nie zawsze - w przypadku remontu/modernizacji nie muszą

 

Czy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości?

 

Wszyscy właściciele nieruchomości muszą być Kredytobiorcami (z wyłączeniem np. remontu), ale nie wszyscy Kredytobiorcy muszą być właścicielami (np. gdy rodzice dają dodatkowe dochody do zdolności)

 

 

Akceptowalna historia kredytowa (BIK):

 

Brak akceptacji  zaległości klienta w historii kredytowej: zaległości 90 dni lub więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy*zaległość w spłacie bieżącej raty *

*Wyłączenie: kwoty zaległości nie przekraczają 200 zł lub 25% kwoty raty (odsetkowej lub odsetkowo-kapitałowej)

 

 

Dopuszczalne opóźnienia

Brak akceptacji  zaległości klienta w historii kredytowej: zaległości 90 dni lub więcej w ciągu ostatnich 12 miesięcy*zaległość w spłacie bieżącej raty *

*Wyłączenie: kwoty zaległości nie przekraczają 200 zł lub 25% kwoty raty (odsetkowej lub odsetkowo-kapitałowej)

 

Kredytowanie obcokrajowców pracujących w Polsce (maksymalne LTV, inne wymagania)

 

pod warunkiem potwierdzenia swojego związku z Polską (np. klient posiada źródło dochodów w Polsce, jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim, jest właścicielem nieruchomości w Polsce - z wyłączeniem obywateli krajów wskazanych, jako kraje podwyższonego ryzyka w obowiązujących regulacjach dotyczących akceptacji klienta indywidualnego i  procedurze oceny ryzyka krajów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) - każdy z Wnioskodawców musi posiadać numer PESEL

 

Kredytowanie Polaków pracujących za granicą (maksymalne LTV, max okres)

 

tylko w przypadku, gdy wnioskują o udzielenie kredytu wspólnie z Rezydentem, W przypadku, gdy dochody uzyskiwane są w kilku walutach, możliwe jest udzielenie kredytu, wyłącznie gdy udział sumy dochodów uzyskiwanych w PLN w łącznym dochodzie przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej przekracza 50%. W takiej sytuacji dla dochodów innych niż PLN, przyjmowanych do kalkulacji zdolności kredytowej, Bank zakłada ich deprecjację o 20%.

 

ŹRÓDŁA DOCHODU

Umowa o pracę na czas nieokreślony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

Minimalny okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy min. 3 miesiące, średnia z ostatnich 3 miesięcy. W przypadku części zmiennych wynagrodzenia przyjmujemy:

 • 50% prowizji ( pod warunkiem, że wynikają ze specyfiki zawodu )  uzyskanych w okresie ostatnich 12 m-cy
 • 50% nadgodzin z ostatnich 12 m-cy - dot. pielęgniarek i lekarzy,
 • 75% premii, '13-tek', '14-tek' uzyskanych w okresie ostatnich 12 m-cy,
 • 100%  dodatków mieszkaniowych dla służb wojskowych zatrudnionych na czas nieokreślony, dodatków wiejskich dla nauczycieli, za dyżury (w przypadku lekarzy i pielęgniarek) jeżeli wynikają one ze specyfiki zatrudnienia i mają charakter stabilny oraz innych  w przypadku udokumentowania, że mają one charakter regularny/są zagwarantowane przez pracodawcę np. w umowie o pracę 

 

Umowa o pracę na czas określony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

W kraju: Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy  min. 3 miesiące  i:
obecna  umowa jest kolejną umową z danym pracodawcą, lub
umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat (okres do wygaśnięcia umowy min. 6 m-cy do przodu), lub
umowa zawarta na okres nie krótszy od okresu kredytowania, lub
umowa od min. 6 m-cy z danym pracodawcą i zawarta na min. 6 m-cy do przodu oraz potwierdzona ciągłość zatrudnienia udokumentowana świadectwem/ami pracy od poprzedniego/ich pracodawcy/ów za okres min. 24 m-ce, lub
rodzaj zawartej umowy wynika ze specyfiki zatrudniania danej grupy zawodowej (nauczyciele, lekarze,  pracownicy służb mundurowych),

za granicą: Umowa / kontrakt  zawarta od min. 3 miesięcy oraz:
umowa zawarta na okres co najmniej 5 lat (okres do wygaśnięcia umowy min. 6 m-cy do przodu), lub
umowa zawarta na min. 3 lata do przodu i potwierdzona Ciągłość Zatrudnienia udokumentowana świadectwem pracy od poprzedniego pracodawcy zagranicznego (poprzednia umowa też na czas określony)
Wyznaczanie dochodu, jak przy umowie na czas nieokreślony.

 

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 


Minimalny okres realizacji umów:
-12 miesięcy w tym bieżąca umowa w realizacji (wg oświadczenia klienta), lub  
- 3 miesiące jeśli łączona z umową o pracę u tego samego pracodawcy   
Średni miesięczny dochód netto = [min  (DZU; DW) ] * 80%
Gdzie:

DZU- średni miesięczny dochód netto ustalony  na podstawie Zaświadczenia lub Umów o dzieło / umów zlecenia,  z ostatnich 12 miesięcy/ liczby miesięcy za jaki przyjmowany jest dochód,

DW - średni miesięczny dochód  netto ustalony na podstawie  Wyciągu z ROR lub innego dokumentu z katalogu wymaganych przez Bank dokumentów, z ostatnich 12 miesięcy/ liczby miesięcy za jaki przyjmowany jest dochód.

 

Kontrakt menadżerski (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

tak jak umowa na czas określony

 

Działalność gospodarcza - KPiR (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

Minimalny okres prowadzenia działalności:
- 12 miesięcy dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu), lub
- 6 miesięcy, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji (kolejna działalność gospodarcza o podobnym profilu), lub
-  3 miesiące, jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt z dotychczasowym pracodawcą.
Średni miesięczny dochód netto = [(D1+ D0) / (T1+T0)] * (1-P)
Gdzie:
D1 - dochód przed opodatkowaniem  w roku ubiegłym,
D0 - dochód przed opodatkowaniem w roku bieżącym,
T1 - liczba miesięcy w roku ubiegłym (za które przyjmujemy dochód),
T0 - liczba miesięcy w bieżącym okresie (za które przyjmujemy dochód),
P - aktualna stawka podatkowa podatku liniowego.

1) W przypadku gdy klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych, dochód netto  jest powiększany  /  strata  jest pomniejszana o średnią miesięczna wysokość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych  (za analogiczny okres za jaki obliczano dochód netto) - dotyczy amortyzacji jednorazowej
2) W przypadku gdy klient  dokonuje spisu z natury (remanentu) w ciągu bieżącego roku podatkowego  dochód netto:
a. pomniejsza  się  o różnicę stanów remanentowych w sytuacji gdy na koniec danego  miesiąca bieżącego roku podatkowego zapasu jest mniej niż na koniec roku podatkowego poprzedzającego bieżący rok, różnica na (-),
b. powiększa się  o różnicę stanów remanentowych w sytuacji gdy na koniec danego miesiąca bieżącego roku podatkowego  zapasu jest więcej niż na koniec roku podatkowego poprzedzającego bieżący rok, różnica na (+),
W kalkulacji średniomiesięcznego  dochodu netto uwzględnia się 75% kwoty wyliczonej różnicy remanentowej,  lecz nie więcej  niż  50% kwoty osiągniętego dochodu netto przed uwzględnieniem remanentu   - zasada ta dotyczy  Kredytów hipotecznych  
3) W przypadku gdy wystąpiła strata z prowadzonej  działalności gospodarczej:
a) jeżeli strata wystąpiła w bieżącym okresie rozliczeniowym oznacza ona brak zdolności do bieżącej spłaty Kredytu, z wyłączeniem sytuacji gdy kalkulacja dochodu nastąpiła  z uwzględnieniem możliwości określonych w pkt 4)  poniżej,
b) jeżeli strata wystąpiła w roku ubiegłym  lub jest rozliczana z lat  ubiegłych   od dochodu brutto   odejmuje się wysokość poniesionej / rozliczanej  straty .
4) Dopuszcza się przyjęcie jako podstawy wyliczenia dochodu wyłącznie dochód z zeznania podatkowego PIT w następujących sytuacjach (gdy dochód z PIT jest bardziej miarodajny dla oceny sytuacji finansowej klienta):
a) Działalność charakteryzuje się znaczną sezonowością
b) Brak dochodu lub niski dochód w bieżącym okresie wynika ze specyfiki działalności (np. wysokie koszty zakupów na początku roku) lub z faktu poniesienia wydatków o charakterze jednorazowym (np. koszty remontu miejsca prowadzenia działalności).

 

Działalność gospodarcza - Ryczałt (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

Minimalny okres prowadzenia działalności:
- 12 miesięcy dla pierwszej działalności (lub kolejnej o zmienionym profilu), lub
- 6 miesięcy, jeżeli jest to kontynuacja poprzedniej profesji (kolejna działalność gospodarcza o podobnym profilu), lub
-  3 miesiące, jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt z dotychczasowym pracodawcą.

a) Średni miesięczny dochód netto =  [(Pi1 + Pi0 ) / (T1 + T0)] * 0,4

Gdzie:
0,4 - wartość współczynnika korygującego dla przychodów w badanym okresie opodatkowanych i-tą stawką podatkową,
Pi1 - suma przychodów w roku  ubiegłym opodatkowane  i-tą stawką podatkową (po opodatkowaniu),
Pi0 - suma przychodów w roku  bieżącym opodatkowane i-tą stawką podatkową (po opodatkowaniu),
T1 - liczba miesięcy w roku ubiegłym (za które przyjmujemy dochód),
T0 - liczba miesięcy w bieżącym okresie (za które przyjmujemy dochód)

W  przypadku płacenia podatku wg różnych stawek, miesięczny dochód netto  wyliczany jest odrębnie dla części obrotu przypadającego na każdą ze stawek, a następnie sumowany.

Dopuszcza się przyjęcie jako podstawy wyliczenia dochodu wyłącznie dochód z deklaracji PIT (gdy dochód z PIT jest bardziej miarodajny dla oceny sytuacji finansowej klienta) w przypadku działalności charakteryzującej się znaczną sezonowością.

Dochód może być wyznaczony wyłącznie w oparciu o EP z bieżącego roku w przypadku, gdy wzrost przychodów nie budzi wątpliwości (np. nie jest zbyt gwałtowny).

W okresie kiedy  wnioskodawca nie złożył jeszcze  deklaracji podatkowej za rok ubiegły i nie minął termin złożenia zeznania dochód netto zweryfikowany zostaje  w oparciu o Ewidencję przychodów, w sposób analogiczny jak w przypadku zeznania podatkowego.   

W przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji przychodów (zwolniony jest z prowadzenia ewidencji na mocy Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym )  przychód za rok ubiegły ( Pi1 )  i / lub bieżący okres rozliczeniowy (Pi0)    ustalany jest w oparciu o wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i szacowany jest  zgodnie ze wzorem opisanym lit. b).

Oszacowaną wysokość przychodu  za rok ubiegły ( Pi1 )  i / lub bieżący okres rozliczeniowy (Pi0) w celu wyliczenia średniego miesięcznego dochodu netto należy podstawić  do wzoru określonego powyżej  lit. a)    

b) PZ = [(SP / I) * (1 - I)]
Gdzie:
PZ -Przychód oszacowany na podstawie zaliczek na podatek dochodowy  
SP - suma zapłaconego podatku w roku ubiegłym / suma zapłaconego podatku w bieżącym roku rozliczeniowym,
I - i-ta stawka podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku płacenia podatku wg różnych
stawek, miesięczny dochód netto  wyliczany jest odrębnie dla części obrotu przypadającego na każdą ze stawek, a następnie sumowany.

 

Działalność gospodarcza - Karta podatkowa (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

min. okres - j.w.12 m-cy,
Miesięczny dochód netto =  8 * wymiar karty podatkowej

 

Dochody z najmu (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

 

Okres wynajmu/dzierżawy min. od 12 miesięcy,
- Bieżące umowy/a wynajmu a w przypadku umów przedłużanych łącznie,  zawarte/a, co najmniej 3 miesiące wstecz licząc od daty złożenia wniosku,

Dodatkowo:
- Wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem wynajmowanego lokalu / dzierżawy gruntu (w przypadku, gdy Klient jest współwłaścicielem wynajmowanego lokalu/dzierżawionego gruntu  przedstawiona umowa najmu/ dzierżawy musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli)
- Umowy nie są zawarte z członkami rodziny,
- Dochody z dzierżawy gruntów nie są jedynym dochodem przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej

Średni miesięczny dochód netto =  DN * 0,8
Gdzie:
DN  - średni miesięczny dochód netto z całego udokumentowanego okresu wyliczony  z  PIT i ROR za okres nie objęty PITem, w wysokości udziału wynikającego z udziału we własności nieruchomości klienta ubiegającego się o kredyt (przyjęty do wyliczeń dochód nie powinien być wyższy w stosunku do całości dochodu z umowy najmu niż udział klienta we własności wynajmowanej nieruchomości)
0,8 -   wartość współczynnika korygującego dla dochodów z wynajmu

 

 

Etat za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

tylko w przypadku, gdy wnioskują o udzielenie kredytu wspólnie z Rezydentem; patrz umowa o pracę
W przypadku, gdy dochody uzyskiwane są w kilku walutach, możliwe jest udzielenie kredytu, wyłącznie gdy udział sumy dochodów uzyskiwanych w PLN w łącznym dochodzie przyjmowanym do kalkulacji zdolności kredytowej przekracza 50%. W takiej sytuacji dla dochodów innych niż PLN, przyjmowanych do kalkulacji zdolności kredytowej, Bank zakłada ich deprecjację o 20%.

 

Emerytura

 

tak

 

Renta

 

na czas nieokreślony

 

Dywidendy (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

Dywidenda wypłacana od co najmniej 36 miesięcy.  
Dodatkowo:
- osiągane  dochody mają charakter  regularny (dywidenda wypłacona została co najmniej za 2 kolejne lata)  
- dywidenda nie może stanowić jedynego źródła dochodu  Wnioskodawcy
Średni miesięczny dochód netto  = (DD/24) * 0,5a)

Gdzie:
DD -  suma wypłaconych dywidend z okresu ostatnich pełnych, rozliczonych 2 lat.
a)  - wartość współczynnika korygującego dla dochodów z dywidend

 

Diety/ delegacje

 

Możliwe jest uwzględnienie diet delegacyjnych osób zajmujących się zawodowo transportem osób i mienia, w tym kierowców zawodowych w kalkulacji miesięcznego dochodu o ile mają regularny charakter.

W kalkulacji miesięcznego dochodu uwzględnia się wówczas 75% wysokości średniomiesięcznej wypłaconej kwoty diety delegacyjnej 

 

 

Dochody marynarzy

 

Minimalny okres zatrudnienia 12 miesięcy,
Dodatkowo:
wykonywanie zawodu ma charakter ciągły i powtarzalny (przerwy w zamustrowaniu nie dłuższe niż 3 miesiące)  
Średni miesięczny dochód netto = min (DZ; DW)
Gdzie:
DZ- średni miesięczny dochód netto z Zaświadczenia z firmy pośredniczącej w zatrudnianiu marynarzy lub od armatora o okresach zamustrowań i dochodach w ostatnich 12 miesiącach ; z Umowy o pracę / kontraktów  zawartych  z armatorem z ostatnich 12 miesięcy

DW - średni miesięczny  dochód netto z  Wyciągu  z ROR z ostatnich 12 miesięcy lub   z dokumentów wydanych  przez pracodawcę, potwierdzającego wysokość wypłaconego wynagrodzenia.

 

Alimenty

 

Nie, ale mają wpływ na obniżenie kosztów utrzymania.

 

 

Dochody duchownych (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

nie, (za wyj. dochodów osiąganych z akceptowanych przez Bank źródeł dochodów jak np. zatrudnienie na umowę o pracę, dochodu ustalonego na podstawie zaświadczenia o wysokości dochodów wystawionego przez władzę zwierzchnią, np. Kurię,  itp.)

 

Działalność rolnicza (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

 

Minimalny okres uzyskiwania dochodu 12 miesięcy,
przy czym dopuszcza się krótszy okres prowadzenia działalności rolniczej wyłącznie w sytuacji przekazania gospodarstwa dziecku/dzieciom przez rodzica/rodziców pod warunkiem kontynuowania dotychczasowego profilu działalności rolniczej.

Akceptowane są dochody uzyskiwane z tytułu upraw na gruntach dzierżawionych po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
- grunty dzierżawione nie mogą stanowić więcej niż 50% łącznej powierzchni gruntów użytkowanych przez Klienta, oraz
- umowa dzierżawy gruntu jest przynajmniej drugą umową (dotyczy umów dzierżawy na czas określony)
1) Dla rodzajów produkcji rolnej wyszczególnionych w „Arkuszu kalkulacji dochodu netto rolnika" - za pomocą tego arkusza, który stanowi zał. do niniejszych zasad. Jeżeli Rolnik prowadzi działalność wyszczególnioną w „Arkuszu" dochód nie może zostać ustalony metodą Ekspercką.

Średniomiesięczny dochód netto = min (DArk; DOśw),

gdzie:
DArk - średniomiesięczny dochód netto za okres ost. 12 m-cy, ustalony za pomocą „Arkusza kalkulacji dochodu rolnika", który stanowi zał. do niniejszych zasad,
DOśw - średniomiesięczny dochód netto za okres ost. 12 m-cy, wynikający z oświadczenia Klienta (druk: Informacja o prowadzonej działalności rolniczej)
2) Dla rodzajów produkcji rolnej niewyszczególnionych w „Arkuszu kalkulacji dochodu netto rolnika", w przypadku:
a) produkcji roślinnej - w pierwszej kolejności na podstawie „Arkusza kalkulacji dochodu netto rolnika" (zakładka „pozostała działalność"), przy czym w sytuacji, gdy wyliczony w ten sposób dochód netto nie jest wystarczający do posiadania Zdolności płatniczej, należy zażądać dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody i ponoszone koszty (takich jak np. rachunki, faktury, historia rachunku, itp.) i wyliczyć dochód zestawiając ze sobą wszystkie możliwe do ustalenia przychody i koszty prowadzonej działalności rolniczej na podstawie np.: faktur, rachunków, wyciągu z rachunku bankowego, umów kontraktacyjnych, kalkulacji Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, kalkulacji ODR, bazy Klientów Banku (dokumentacja kredytowa Klientów z sektora AGRO) itp.,

Średniomiesięczny dochód netto = min (DArk; DOśw)

gdzie:
DArk - średniomiesięczny dochód netto za okres ost. 12 m-cy, ustalony za pomocą „Arkusza kalkulacji dochodu rolnika", który stanowi zał. do niniejszych zasad,
DOśw - średniomiesięczny dochód netto za okres ost. 12 m-cy, wynikający z oświadczenia Klienta (druk: Informacja o prowadzonej działalności rolniczej)

lub
Średniomiesięczny dochód netto = min [(P - K); DOśw]
gdzie:
P - przychody z działalności wynikające z faktur/rachunków uzyskane w okresie ost. 12 m-cy
K - oszacowane koszty prowadzonej działalności za okres ost. 12 m-cy (w oparciu o analizy i dane branżowe lub opracowywane przez  Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych)

b) produkcji zwierzęcej - zestawiając ze sobą wszystkie możliwe do ustalenia przychody i koszty prowadzonej działalności rolniczej, na podstawie dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody i ponoszone koszty (takich jak np. rachunki, faktury, historia rachunku, itp.) i wyliczyć dochód zestawiając ze sobą wszystkie możliwe do ustalenia przychody i koszty prowadzonej działalności rolniczej na podstawie np.: faktur, rachunków, wyciągu z rachunku bankowego, umów kontraktacyjnych, kalkulacji Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych, kalkulacji ODR, bazy Klientów Banku (dokumentacja kredytowa Klientów z sektora AGRO) itp.,,

Średniomiesięczny dochód netto = min [(P - K); DOśw]

gdzie:
P - przychody z działalności wynikające z faktur/rachunków uzyskane w okresie ost. 12 m-cy
K - oszacowane koszty prowadzonej działalności za okres ost. 12 m-cy (w oparciu o analizy i dane branżowe lub opracowywane przez  Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych)
3) dla produkcji rolnej prowadzonej przez rolnika podlegającego przepisom ustawy o rachunkowości - wyłącznie w oparciu o sporządzaną dokumentację finansową (np. rachunek zysków i strat, bilans).

Średniomiesięczny dochód netto = min [(D/12 *(1-P)); DOśw]

gdzie:
D - Dochód przed opodatkowaniem za okres ost. 12 m-cy
P - aktualna stawka podatku

 

Urlop macierzyński

 

Zasiłek macierzyński (przy umowie o pracę na czas nieokreślony) - możliwa akceptacja pod warunkiem spełnienia łącznie nw warunków:
- min. okres zatrudnienia u aktualnego pracodawcy - 6  miesięcy, oraz
- zasiłek nie jest jedynym źródłem dochodu uwzględnianym w kalkulacji zdolności kredytowej

 

Premie, prowizje, nadgodziny

 

W przypadku części zmiennych wynagrodzenia przyjmujemy:

 • 50% prowizji ( pod warunkiem, że wynikają ze specyfiki zawodu )  uzyskanych w okresie ostatnich 12 m-cy,
 • 50% nadgodzin z ostatnich 12 m-cy - dot. pielęgniarek i lekarzy,
 • 75% premii, '13-tek', '14-tek'uzyskanych w okresie ostatnich 12 m-cy,
 • 100%  dodatków mieszkaniowych dla służb wojskowych zatrudnionych na czas nieokreślony, dodatków wiejskich dla nauczycieli, za dyżury (w przypadku lekarzy i pielęgniarek) jeżeli wynikają one ze specyfiki zatrudnienia i mają charakter stabilny oraz innych  w przypadku udokumentowania, że mają one charakter regularny/są zagwarantowane przez pracodawcę np. w umowie o pracę

 

Inne akceptowane źródła dochodu - ważne informacje

 

 

Działalność rolnicza - dopłaty z EU (czy brane do zdolności i jak)

 

brane, jeżeli sa powtarzalne

 

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA 

Minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego

 

uzależnione od ilości osób  i deklaracji Klienta (jeżeli otrzymywane są alimenty na dzieci/dziecko - mogą być one uwzględnione do pomniejszenia kosztów w kalkulacji zdolności - działanie wykonywane automatycznie przez system)

 

Minimalne koszty utrzymania mieszkania / domu

 

zawarte w kosztach utrzymania gospodarstwa domowego

 

Limit w ROR (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

3% przyznanego limitu

 

Karta kredytowa (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

3% przyznanego limitu

 

Poręczenia (w jaki sposób przyjmowane do zdolności)

 

Przy badaniu zdolności płatniczej będzie uwzględniana kwota zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń ,  jeżeli zaległości w spłacie poręczanych kredytów lub pożyczek przekraczają 90 dni

 

Zobowiązania firmowe (w jaki sposób przyjmowany do zdolności)

 

Wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej/raty kapitałowej kredytów/pożyczek/leasingu finansowego zaciągniętych przez Klienta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli nie są rozliczane w kosztach prowadzonej działalności,

 • 2% kwoty przyznanego lub poręczanego limitu (niezależnie od faktu, czy limit jest wykorzystywany czy nie) - w przypadku limitów zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli nie są rozliczane w kosztach prowadzonej działalności),
 • 1,5% kwoty przyznanego lub poręczanego kredytu - w przypadku limitów zaciągniętych na potrzeby prowadzonej przez Klienta działalności rolniczej.

 

Wskazówki do kalkulatora - jak poprawnie wyliczyć zdolność?

 

kalkulator intuicyjny - nie powinno być problemów z jego wypełnieniem

 

Amortyzacja (w jaki sposób przyjmowana do zdolności)

Średni miesięczny dochód netto będący podstawą wyliczenia zdolności płatniczej można powiększyć o średnią miesięczną kwotę amortyzacji środków trwałych (za analogiczny okres za jaki obliczano dochód netto)

 

WYCENA 

Rynek pierwotny kiedy wymagana?

* tabela określa wymóg „minimum" - w celu ustalenia wartości nieruchomości, podstawą kalkulacji zawsze może być operat szacunkowy (nawet jeżeli zgodnie z powyższą tabelą, dopuszcza się możliwość ustalenia wartości w oparciu o cenę transakcyjną lub Oszacowanie wartości lub Operat szacunkowy.

Za wartość przedmiotu zabezpieczenia ustalaną na podstawie ceny transakcyjnej (zgodnie z powyższą Tabelą), w przypadku, gdy Kredyt ma zostać przeznaczony na nabycie Nieruchomości na rynku pierwotnym (developer do 1,5 mln.) oraz na sfinansowanie prac wykończeniowych, można przyjąć max. 110% ceny transakcyjnej.

 

Rynek wtórny kiedy wymagana?

* tabela określa wymóg „minimum" - w celu ustalenia wartości nieruchomości, podstawą kalkulacji zawsze może być operat szacunkowy (nawet jeżeli zgodnie z powyższą tabelą, dopuszcza się możliwość ustalenia wartości w oparciu o cenę transakcyjną lub Oszacowanie wartości lub Operat szacunkowy.

Za wartość przedmiotu zabezpieczenia ustalaną na podstawie ceny transakcyjnej (zgodnie z powyższą Tabelą), w przypadku, gdy Kredyt ma zostać przeznaczony na nabycie Nieruchomości na rynku pierwotnym (developer do 1,5 mln.) oraz na sfinansowanie prac wykończeniowych, można przyjąć max. 110% ceny transakcyjnej.

 

Kto zleca /sporządza wycenę ?

 

Bank

 • W przypadku korzystania z firmy wyceniającej współpracującej z Bankiem -  po zbadaniu zdolności płatniczej przez Analityka,
 • Przy operacie szacunkowym z zewnątrz - wniosek kredytowy składany jest do Oddziału Banku łącznie z wyceną (operatem).

 

Kto płaci za wycenę ?

Klient

 

Koszt wyceny / inspekcji oraz kiedy płatna, przed czy po decyzji ?

 

w przypadku informacji o wartości nieruchomości zlecanej przez Bank

 • lokal mieszkalny - 270,60 zł,
 • dom jednorodzinny - 295,20 zł; 
 • działka - 307,50 zł;

w przypadku operatu zlecanego przez Bank

 • lokal mieszkalny - 492,00 zł,
 • budowa lokalu mieszkalnego  - 528,90 zł,
 • dom jednorodzinny - 799,50 zł;
 • budowa domu jednorodzinnego - 861,00 zł, 
 • działka - 307,50 zł,
 • grunt rolny (zabudowany/w trakcie budowy) - 922,50 zł;

płatne przed decyzją

Czy akceptowane są operaty z zewnątrz ?

 

tak

 

 

Czy istnieje lista rzeczoznawców w Banku ?

 

przy operatach z zewnątrz - ogólna lista rzeczoznawców

 

Ważność operatu - ile wynosi?

 

1 rok

 

Jeśli nie jest wymagany operat, co klient musi przedstawić?

 

Klient płaci za wycenę robioną przez firmę współpracującą z Bankiem

 

Rozliczenie transz/kontrola inwestycji - w jaki sposób, kto wykonuje?

 

wykonuje Bank, może być wykonana:
- na podstawie faktur + inspekcja,
- na podstawi faktur (60%), oświadczenia (40%) + inspekcja,
- kosztorys powykonawczy + inspekcja

 

Wartość transakcyjna czy wyceny

do LTV  - wartość określona przez Bank w oparciu o wartość z wyceny, zwracamy uwagę na rozbieżności pomiędzy wartością nieruchomości a ceną nabycia  i może to być podstawą do obniżenia bankowej wartości nieruchomości , należy pamiętać, iż zgodnie z rekomendacją Klient musi posiadać 15% wkładu własnego w stosunku do kosztu nieruchomości

 

Hipoteki

 

Hipoteka, której wysokość w standardowych przypadkach będzie wynosiła 150 % zabezpieczanej hipoteką należności głównej

 

 

Zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej

 

tak, jako zabezpieczenie dodatkowe

 

Przedmiot zabezpieczenia

 

przedmiotem zabezpieczenia musi być przedmiot kredytowania; działki budowlane, rekreacyjne, siedliskowe, rolne, lokale mieszkalne, domy jednorodzinne

 

CELE KREDYTU 

Zakup działki budowlanej (max LTV i okres)

 

LTV do 80%, do 20 lat

 

Zakup działki rekreacyjnej (max LTV i okres)

 

LTV do 80%, do 20 lat

 

Zakup działki rolnej (max LTV i okres)

 

LTV do 75%, do 20 lat

1. Nabycie niezabudowanych Gruntów rolnych:

 • Do 0,3 ha, pod warunkiem, iż nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej,
 • Dla których do dnia 30.04.2016 została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o przeznaczeniu tych gruntów na cele inne niż rolne

(w tym łącznie z celem konsumpcyjnym w wysokości 15 % celu mieszkaniowego )

 

Zakup działki i budowa jednocześnie (max LTV i okres)

 

standard - LTV do 80%, do 30 lat, możliwe tylko w przypadku, kiedy kupowana jest działka z pozwoleniem na budowę konkretnej nieruchomości

 

Zakup siedliska (max LTV i okres)

 

dla działki siedliskowej - LTV do 75%, do 20 lat, jeżeli zabudowana domem - standard

 

Zakup domu letniskowego (max LTV i okres)

 

w standardzie LTV do 80%, do 30 lat

 

Zakup TBS (max LTV i okres)

 

nie kredytujemy

 

Zakup mieszkania na wynajem (max LTV i okres)

 

nie kredytujemy

 

Zakup lokalu użytkowego (max LTV i okres)

 

nie

 

Zakup kamienicy/ pensjonatu (max LTV i okres)

 

nie kredytujemy

 

Zakup udziału w nieruchomości (max LTV i okres)

 

OK - pod warunkiem zabezpieczenia się na całości

 

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności (co z odstępnym)

 

nie kredytujemy odstępnego

 

Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (ile m-cy wstecz)

 

do 1 roku

 

 

Komercja - maksymalny udział części komercyjnej w nabywanej nieruchomości

 

mniej niż 50% powierzchni całkowitej

 

Kredytowanie nieruchomości poza granicami RP (czy jest możliwe, co zabezpieczeniem, na jakich warunkach)

 

nie

 

Sposób rozliczenia budowy systemem gospodarczym

 

wykonuje Bank, może być wykonana:
- na podstawie faktur + inspekcja,
- na podstawi faktur (60%), oświadczenia (40%) + inspekcja,
- kosztorys powykonawczy + inspekcja

 

Min cena za 1 m2 przy budowie domu

 

2000 zł

 

Kredytowanie naprzemienne (czy możliwe, na jakich warunkach)

 

nie

 

Dziura w ziemi - czy istnieje możliwość skredytowania ( czy trzeba spełniać jakieś konkretne warunki)

 

istnieje - jeżeli developer znany na rynku i wypłata transz zgodnie z postepem robót budowlanych, zazwyczaj wymagany w takim przypadku udział własny Klienta

 

Promesa (czy dostępna, ile kosztuje)

 

do promesy potrzebne wszystkie dokumenty dotyczące i Kredytobiorcy i nieruchomości

 

 

Czy wymagane tłumaczenie dokumentów?

 

tak, z wyłączeniem dokumentów sporządzonych w jęz. Angielskim

 

Umowa na zastępstwo (czy akceptowana, z jakiego okresu)

 

nie

 

Transakcje Rodzinne ( zakup nieruchomości od rodziców)

 

regulaminowo nie są zabronione,

 

Transakcje Rodzinne ( zatrudnienie u rodziców)

regulaminowo nie są zabronione, za wyjątkiem pewnych źródeł otrzymywania dochodów, np. najmu i dzierżawy

 

Stan Surowy Otwarty- czy jest możliwość skredytowania

nieruchomość musi być doprowadzona do pozwolenia/zgłoszenia do użytkowania

 

Inne ważne informacje

 

 

Ważność umowy kredytowej ? (Ile czasu ma klient na uruchomienie kredytu od podpisania umowy)

 

Data wypłaty jest określona w umowie, wypłata musi nastąpić przed końcem okresu karencji (np. dla kredytu hipotecznego 24 miesiące), przy kredytach bez karencji - 1 m-c

 

 

Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

 

NIE

 

Podwyższenie kredytu mieszkaniowego o cel dowolny czy można i o ile oraz czy na marży kredytu mieszkaniowego czy wyższej

 

częścią składowa kredytu hipotecznego może być cel dowolny - w wysokości nie wyższej niż 15% tego, co na cel mieszkaniowy

 

Wyciągi (prywatne, firmowe). Ile są ważne (z jakich okresów wymagają)

 

wymagamy udokumentowania dochodów branych do analizy w wyciągach

 

Strata na działalności gospodarczej - za rok ubiegły, w bieżącym okresie - jak Bank do tego podchodzi

 

nie kredytuje

 

Skredytowanie garażu z KW

 

tylko łącznie z nieruchomością mieszkalną do której jest przynależny

 

Czy Bank akceptuje wniosek bez umowy przedwstępnej

 

Na oświadczenie nabywców to niestety nie przejdzie. Można spróbować na oświadczenie dwustronne, czyli że nabywcy gotowi są kupić a zbywcy sprzedać taką to a taką nieruchomość położoną tu i tu za taką i taką cenę. Nie ma to formy umowy przedwstępnej, która wiąże się z zadatkiem/zaliczką, ale musi  zawierać wszystkie wymagane przez Bank elementy.

 

WARUNKI CENOWE 

 

Cross-sell

 

Kredyt hipoteczny, w przypadku, gdy kredytobiorca posiada:

 • Konto w Planie Aktywnym / Konto bardzo osobiste z określonymi wpływami i kartą debetową - 0,30%
 • Ubezpieczenie Cardif - 0,20%
 • Ubezpieczenie nieruchomości PZU - 0,10%

 

 

 Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,66 -0,57%
EURIBOR 1M 3,62 +0,39%
Wspierane przez Money.pl

Średnie kursy walut
z dnia wg NBP
Nazwa waluty Symbol Śr. Kurs
Dolar : USD
Euro : EUR
Frank : CHF
Funt : GBP


Kontakt Zak-inwestycje
Strona Główna | O nas | Kredyt Mieszkaniowy | Rodzina na swoim | Pożyczka Hipoteczna | Kredyt refinansowany | Kredyt Gotówkowy | Wyceny | Szkolenia | Kontakt
Copyright © Zak Inwestycje created by Rutcom 2010