Godziny otwarcia:

 Malmeda 9, 15-440 Białystok:
 pon-pt: 8:00-18:00       

Krótka 2, 18-400 Łomża:
 pon-pt: 8:00-18:00 

Kryteria kredytowe Alior

Maksymalny okres kredytowania

dla celu: mieszkaniowego, konsolidacyjnego, konsumpcyjnego i mieszanego: 30 lat, dla celu komercyjnego: 25 lat

Minimalna i maksymalna kwota

min.100 000,- PLN - max. 3 000 000,- PLN (kwota mniejsza i większa możliwa do udzielenia z akceptacją odstępstwa); dla maks. 500 000 zł dla celu konsolidacyjnego  lub wobec Klienta odnotowano w BIK 4 lub więcej zapytań przez inne banki w okresie ostatnich 3 miesięcy

Dostępne rodzaje rat 

równe, malejące

Rodzaj stawki referencyjnej ( jak często jest aktualizowana, z jakiego dnia brana do umowy) 

WIBOR/LIBOR co 3 miesiące, z przedostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień uruchomienia

Kredyt indeksowany czy denominowany (z jakiego dnia przeliczenie kursu) 

Kredyt indeksowany. Kwota wypłaty kredytu/transzy w PLN zostaje przeliczona po kursie kupna dewiz  wg bieżącej wartości ogłoszonej w Banku.

Karencja w spłacie kapitału - maksymalny okres 

do 60 miesięcy

Refinansowanie poniesionych wydatków - maksymalny okres 

nie starsze niż 2 lata na moment złożenia w Banku

Wakacje kredytowe (czy dostępne i na jakich warunkach) 

Dotyczą karencji w spłacie kapitału. Każdy Kredytobiorca może skorzystać z przyznanej przez Bank karencji indywidualnej, która maksymalnie wynosi 60 miesięcy. Okres karencji, określony w umowie kredytowej, może zostać wykorzystany w dowolnym okresie trwania umowy z zachowaniem warunków, że w ciągu 12 miesięcy jednorazowo karencja nie przekroczyć miesięcy i nie będzie obejmować ostatnich 6 miesięcy okresu kredytowania.

Możliwość skredytowania prowizji i innych opłat okołokredytowych (jakich; czy można przekroczyć 90% LTV)

Istnieje możliwość podwyższenia kwoty kredytu o dodatkowe koszty inwestycji nieprzewidziane/niedoszacowane na moment składania wniosku kredytowego pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony maksymalny poziom LTV. Dodatkowo klient może skorzystać z oferty pożyczki gotówkowej do Megahipoteki z której może sfinansować składkę ubezpieczenia - klient musi posiadać zdolność kredytową.

PROWIZJE / UBEZPIECZENIA

Prowizja za udzielenie kredytu

Bez ubezpieczeń :

- EUR - 2,5%

- PLN - 2%

Z ubezpieczeniem :

- PLN - 1%

- EUR - 1%

Ubezpieczenie pomostowe

W okresie przejściowym  (do momentu wpisu hipoteki) marża zostaje podwyższona o 2,5 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu

Podwyższenie marży o 0,2 p.p. 

Wcześniejsza spłata

Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części Kredytu przed terminem określonym w Umowie.

W przypadku spłaty całości lub części Kredytu w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.

Jeżeli do zakończenia obowiązywania Umowy pozostało mniej niż rok, rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia Umowy.

Przewalutowanie 

1% od kwoty przewalutowanej

Ubezpieczenie na życie

TU EUROPA ze składką jednorazową płatną z góry za 5 lat w wysokości 5%

Ubezpieczenie od utraty pracy

brak ubezpieczenia w ofercie

Ubezpieczenie nieruchomości

Indywidualne ubezpieczenie nieruchomości TU EUROPA . Warianty ubezpieczenia:

Program MINI (Zakres ubezpieczenia  - Nieruchomości od Pożaru i innych Zdarzeń losowych)

Wysokość stawki ubezpieczeniowej za 12-miesięczny okres odpowiedzialności : 0,0950%

Wysokość stawki ubezpieczeniowej za 36-miesięczny okres odpowiedzialności : 0,37%

Program MIDI (Zakres ubezpieczenia  -Dodatkowo OC w związku z posiadaną Nieruchomością; Ruchomości domowych od Pożaru i innych Zdarzeń losowych)

Wysokość stawki ubezpieczeniowej: 0,1700% dla Wariantu A; 0,1400% dla Wariantu B za 12-miesięczny okres odpowiedzialności

Wysokość stawki ubezpieczeniowej: 0,54% dla Wariantu A; 0,45% dla Wariantu B za 36-miesięcznyokres odpowiedzialności

Program MAXI (Zakres ubezpieczenia :Dodatkowo Ruchomości domowych od Kradzieży z włamaniem i Rabunku)

Wysokość stawki ubezpieczeniowej za 12-miesięczny okres odpowiedzialności :

- 0,23% dla Wariantu A

-  0,17% dla Wariantu B

Wysokość stawki ubezpieczeniowej B za 36-miesięczny okres odpowiedzialności :

- 0,72% dla Wariantu A

- 0,54% dla Wariantu B

Okres trwania ubezpieczenia : 12 lub 36 miesięcy

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - na kwotę kredytu czy na wartość nieruchomości

Składka ubezpieczenia nieruchomości liczona jest od kwoty kredytu a nie od wartości nieruchomości (jednak sumą ubezpieczenia jest zawsze wartość nieruchomości)

KREDYTOBIORCA

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy:

18-80 lat

Minimalny dochód na osobę/gospodarstwo domowe

takie kryterium oceny nie występuje

Kredyty indeksowane walutami udzielane na cel mieszkaniowy będą udzielane wyłącznie Klientom, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość - min 5 tys. PLN. W przypadku kilku kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę.

Maksymalna liczba wnioskodawców

6 osób fizycznych (3 gospodarstwa domowe)

Czy wszyscy właściciele nieruchomości muszą przystąpić do kredytu?

Nie. Zabezpieczenie w postaci hipoteki może obciążać ułamkowe części nieruchomości pod warunkiem, że pozostali współwłaściciele  wyrażą zgodę na obciążenie hipoteką całej nieruchomości oraz poręczą kredyt

Czy kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości?

Nie

Wnioskodawcami rodzice dzieci (w jaki sposób ustalany max okres kredytowania?)

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu spłaty kredytu nie może przekroczyć 80 lat (dotyczy wszystkich kredytobiorców, bez względu na to, czy ich dochód jest liczony do zdolności kredytowej)

Kredytowanie obcokrajowców pracujących w Polsce (maksymalne LTV, inne wymagania)

Kredytobiorca może być cudzoziemcem o statusie rezydenta lub nierezydenta uzyskująceg dochody na terenie Polski, wymogi standardowe. LTV dla rezydenta i nierezydenta standardowo jak dla Polaka, dodatkowo BIK z kraju w którym pracuje obywatel polski,pozostałe dokumenty zgodnie z checklistą (kredyt w walucie w której klient uzyskuje dominujący dochód) 

Kredytowanie Polaków pracujących za granicą (maksymalne LTV, max okres)

Obywatel polski uzyskujący dochody za granicą z tytułu umowy o pracę, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej, warunki standardowe (kredyt w walucie w której klient uzyskuje dominujący dochód)

ŹRÓDŁA DOCHODU

Umowa o pracę na czas nieokreślony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Minimum 3 m-ce u obecnego pracodawcy lub -minimum 1 m-c przy zachowaniu ciągłości przez 6 m-cy. Minimum 6 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy - dotyczy osób zatrudnionych w firmie rodzinnej.

Umowa o pracę na czas określony (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia) 

1) minimum 6 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy i do końca trwania umowy pozostało nie mniej niż 8 miesięcy LUB
2) minimum 1 miesięczny okres zatrudnienia na podstawie aktualnej umowy o pracę w aktualnym miejscu pracy pod warunkiem udokumentowania,że obowiązująca umowa została odnowiona przez tego samego pracodawcę, do końca trwania umowy pozostało nie mniej niż 8miesięcy.Czas obowiązywania wcześniejszejumowy/ umówzawartychz obecnym pracodawcą i aktualnie obowiązującej umowy nie jest tkrótszyniż 6 miesięcy(do ciągłościzatrudnienia wlicza się umowyzlecenia/o dzieło w ramach jednego zakładu pracy,zatrudnienie w ramach agencji pracy tymczasowej,gdzie praca świadczona była narzecz obecnego pracodawcy

Umowa o dzieło/ umowa zlecenie (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Świadczenie usług w ramach niniejszych umów od minimum 12 miesięcy i uzyskanie minimum w 10  miesiącach w tym okresie dochodów. Stały zakres świadczonych usług/ zlecanych zadań w badanym okresie.

Kontrakt menadżerski (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia) 

1) okres obowiązywania umowy minimum 3 miesięcy i do końca okresu zatrudnienia od daty złożenia wniosku pozostało minimum 4 miesiące
lub
2) Klient regularnie jest zatrudniany przez ostatnie 24 miesiące z uwagi na charakter wykonywanego zawodu (np. nauczyciele, lekarze, pielęgniarki).

Działalność gospodarcza - KPiR (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej minimum od 12 miesięcy, średnia z 12 miesięcy. 

Działalność gospodarcza - Ryczałt (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej minimum od 12 miesięcy, średnia z 12 miesięcy.

Działalność gospodarcza - Karta podatkowa (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej minimum od 12 miesięcy, średnia z 12 miesięcy. 

Dochody z najmu (minimalny okres uzyskiwania dochodu i z jakiego okresu średnia)

Wynajem tej samej nieruchomości przez ostatnie 12 miesięcy. W tym okresie umowy najmu tej nieruchomości mogą być podpisywane z różnymi  najemcami. Okres obowiązywania umowy najmu nie może upływać wcześniej niż 1 miesiące po dacie złożenia wniosku kredytowego.

Przyszłe dochody z najmu (czy brane pod uwagę i w jakim %)

nie 

Etat za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Min. 5 lat dla klientów zatrudnionych w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, min 6 mies. u obecnego pracodawcy Min 6 mies. dla klientów zatrudnionych w innych krajach niż Wielka Brytania i Irlandia- min 3 mies. u obecnego pracodawcy.

Działalność za granicą (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Dochód generowany z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą nie jest brany pod uwagę

Emerytura 

Świadczenie o charakterze bezterminowym, nie podlegające zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu.
Jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może być krótszy niż okres kredytowania.

Renta

Świadczenie o charakterze bezterminowym, nie podlegające zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu.
Jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może być krótszy niż okres kredytowania.

Dywidendy (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Uzyskiwanie dochodu od co najmniej 36 miesięcy, dotyczy Klientów Private Banking

Diety/ delegacje

Diety (nie dotyczy zwrotu kosztów podróży): Okres uzyskiwania dochodów minimum od 6 miesięcy. Forma zatrudnienia: umowa o prace na czas określony lub nieokreślny . Dotyczy osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy. Delegacje: nieakceptowalne

Diety polityków 

Nie uwzględniamy w standardzie

Dochody marynarzy

Zatrudnienie w danym zawodzie od co najmniej 12 miesięcy.

Alimenty

Nie zalicza się do dochodów uwzględnianych w analizie oceny ryzyka kredytowego, ale
istnieje możliwość przy wyliczaniu kosztów utrzymania (KU) nie uwzględniania dziecka w liczbie osób w gospodarstwie domowym, o ile kwota otrzymywanych alimentów nie jest niższa od kwoty minimum socjalnego przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym

Stypendia doktoranckie (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Nie uwzględniamy w standardzie

Dochody duchownych (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Nie uwzględniamy w standardzie

Działalność rolnicza (minimalny okres uzyskiwania i z jakiego okresu średnia)

Uzyskiwanie dochodu od co najmniej 12 miesięcy, średnia z ostatnich 12 miesięcy

Urlop macierzyński

W zależności od formy zatrudnienia(takie same zasady jak w poszczególnych źródłach dochodu). Pod warunkiem ,że zostanie złożone oświadczenie , iż osoba ta po urlopie macierzyńskim wróci do pracy na etat.

Premie, prowizje, nadgodziny

Prowizja: Uzyskiwanie dochodu od co najmniej 12 miesięcy jako dodatkowego, stałego elementu wynagrodzenia (uzyskiwanie w minimum w 10 miesiącach w tym okresie dochodów z tytułu prowizji).

Nadgodziny: Wynagrodzenie płatne za pracę w godzinach nadliczbowych uzyskiwane w każdym z 12 miesięcy branych do analizy (dopuszcza się w przypadku nauczycieli - w każdym z 10 miesięcy z 12 miesięcy branych do analizy). Do wyliczenia kwoty dochodu z tytułu nadgodzin, do oceny zdolności kredytowej przyjmowana jest średnia arytmetyczna z kwot nadgodzin o przybliżonej wartości. Z wyliczenia należy wyłączyć najwyższe skrajne wartości.

Premie: uwzględniane pod warunkiem, że są stałym elementem dochodów  i uzyskiwane są nie rzadziej niż raz w roku

Inne akceptowane źródła dochodu - ważne informacje

umowy agencyjne - uzyskiwane od minimum 12 misięcy; UMOWA NA ZASTĘPSTWO: 1) minimum 1 miesięczny okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia w okresie ostatnich minimum 6 miesięcy (do ciągłości zatrudnienia wlicza się umowy zlecenia/o dzieło w ramach jednego zakładu pracy) lub
2) minimum 3 miesięczny okres zatrudnienia lub
3) minimum 6 miesięczny  okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy -  dotyczy osób zatrudnionych w firmie rodzinnej

i w każdym przypadku (1), 2), 3)) okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres na jaki została zawarta umowa na zastępstwo.

Działalność rolnicza - dopłaty z EU (czy brane do zdolności i jak) 

TAK

Działalność rolnicza - hektary przeliczeniowe (czy brane do zdolności i jak)

TAK ( 45% miesięcznego dochodu pomniejszonego o miesięczna składkę KRUS )

Urlop rodzicielski 

Akceptujemy ten dochód. Bierzemy dochód z ostatnich 3 miesięcy- Wyliczamy średnią z tego.

Amortyzacja (w jaki sposób przyjmowana do zdolności)

TAK (amortyzacja nie stanowi kosztu)

WYCENA 

Rynek pierwotny kiedy wymagana?

Wycena nieruchomości nie jest wymagana w przypadku, gdy zabezpieczeniem będzie lokal mieszkalny.

Wówczas jako wartość nieruchomości przyjmowana jest cena transakcyjna wynikająca z:

 1. umowy przedwstępnej /deweloperskiej/rezerwacyjnej lub  
 2. aktu notarialnego nabycia nieruchomości od sporządzenia, którego nie  upłynęło więcej niż  60 miesięcy na dzień złożenia kompletnego wniosku kredytowego lub
 3. wartość nieruchomości wynikająca z wyceny sporządzonej dla potrzeb wykupu lub z protokołu o warunkach wykupu.

W przypadku kredytu związanego z nabyciem  nieruchomości mieszkalnej i jej remontem lub wykończeniem określana jest wartość przyszła nieruchomości, której podstawą wyznaczenia jest  cena transakcyjna plus koszty remontu/wykończenia z zastrzeżeniem, że wartość przyszła może być przyjęta maksymalnie na poziomie 110% ceny transakcyjnej.

Odstąpienie od wymogu wyceny nieruchomości nie ma zastosowania w przypadku :

 1. nieruchomości komercyjnej,
 2. nieruchomości nietypowej,
 3. nieruchomości obciążonej służebnością gruntową (nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne).
 4. lokalu w budynku jednorodzinnym dwulokalowym.

Rynek wtórny kiedy wymagana?

Wycena nieruchomości nie jest wymagana w przypadku, gdy zabezpieczeniem będzie lokal mieszkalny.

Wówczas jako wartość nieruchomości przyjmowana jest cena transakcyjna wynikająca z:

 1. umowy przedwstępnej /deweloperskiej/rezerwacyjnej lub  
 2. aktu notarialnego nabycia nieruchomości od sporządzenia, którego nie  upłynęło więcej niż  60 miesięcy na dzień złożenia kompletnego wniosku kredytowego lub
 3. wartość nieruchomości wynikająca z wyceny sporządzonej dla potrzeb wykupu lub z protokołu o warunkach wykupu.

W przypadku kredytu związanego z nabyciem  nieruchomości mieszkalnej i jej remontem lub wykończeniem określana jest wartość przyszła nieruchomości, której podstawą wyznaczenia jest  cena transakcyjna plus koszty remontu/wykończenia z zastrzeżeniem, że wartość przyszła może być przyjęta maksymalnie na poziomie 110% ceny transakcyjnej.

Odstąpienie od wymogu wyceny nieruchomości nie ma zastosowania w przypadku :

 1. nieruchomości komercyjnej,
 2. nieruchomości nietypowej,
 3. nieruchomości obciążonej służebnością gruntową (nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne).
 4. lokalu w budynku jednorodzinnym dwulokalowym.

Kto zleca /sporządza wycenę ? 

Zleca Klient, sporządza Rzeczoznawca Majątkowy

Kto płaci za wycenę ?

Klient

Koszt wyceny / inspekcji oraz kiedy płatna, przed czy po decyzji ?

Inspekcję bankier zleca przez decyzją

Inspekcja nieruchomości płatna jest jednorazowo 250 zł

Czy akceptowane są operaty z zewnątrz ? 

Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządzona przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego.

Czy akceptowane są inspekcje wykonane przez naszego pracownika?

Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządzona przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego.

Czy istnieje lista rzeczoznawców w Banku ?

Nie, Klient może przedłożyć w Banku wycenę sporządzoną przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego.

Ważność operatu - ile wynosi? 

12 mieisięcy z możliwością aktualizacji

Jeśli nie jest wymagany operat, co klient musi przedstawić?

Wycena nieruchomości nie jest wymagana w przypadku, gdy zabezpieczeniem będzie lokal mieszkalny.

Wówczas jako wartość nieruchomości przyjmowana jest cena transakcyjna wynikająca z:

 1. umowy przedwstępnej /deweloperskiej/rezerwacyjnej lub  
 2. aktu notarialnego nabycia nieruchomości od sporządzenia, którego nie  upłynęło więcej niż  60 miesięcy na dzień złożenia kompletnego wniosku kredytowego lub
 3. wartość nieruchomości wynikająca z wyceny sporządzonej dla potrzeb wykupu lub z protokołu o warunkach wykupu.

W przypadku kredytu związanego z nabyciem  nieruchomości mieszkalnej i jej remontem lub wykończeniem określana jest wartość przyszła nieruchomości, której podstawą wyznaczenia jest  cena transakcyjna plus koszty remontu/wykończenia z zastrzeżeniem, że wartość przyszła może być przyjęta maksymalnie na poziomie 110% ceny transakcyjnej.

Rozliczenie transz/kontrola inwestycji - w jaki sposób, kto wykonuje? 

W przypadku wypłaty środków kredytowych na rachunek kredytobiorcy przed uruchomieniem drugiej i kolejnej transzy, jak również po zakończeniu inwestycji obligatoryjnie wymagana jest inspekcja nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania oraz wgląd do dziennika budowy, jeżeli prawo budowlane przewiduje jego prowadzenie. Zakres inspekcji obejmuje weryfikację zaawansowania inwestycji/prac budowlanych.

Wartość transakcyjna czy wyceny

 jeżeli wycena jest nie wymagana, możemy przyjąć wartość transakcyjną udokumentowaną dokumentem

ZABEZPIECZENIE 

Hipoteki

na I miejscu lub na drugim o ile na I jest Alior Bank i wartość zabezpieczenia pozwala na ustanowienie 2-ch hipotek

Poręczenie 

w przypadku  współwłasności nieruchomości lub zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej - obligatoryjnie wymagane

Zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej

w przypadku  współwłasności nieruchomości lub zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej - obligatoryjnie wymagane

Przedmiot zabezpieczenia 

prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu/domu w spółdzielni mieszkaniowej, ułamkowe części nieruchomości

CELE KREDYTU 

Zakup działki budowlanej (max LTV i okres)

NIE, chyba, że celem finansowania jest budowa na tej nieruchomości lub równocześnie jej zakup i budowa.

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup działki rekreacyjnej (max LTV i okres)

brak możliwości kredytowania

Zakup działki rolnej (max LTV i okres)

brak możliwości kredytowania 

Zakup działki i budowa jednocześnie (max LTV i okres)

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup siedliska (max LTV i okres)

PLN : 65% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup domu letniskowego (max LTV i okres)

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup mieszkania na wynajem (max LTV i okres)

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup lokalu użytkowego (max LTV i okres)

PLN : 60% ( z ubezpieczeniem NWW 80%) 25 lat

Zakup kamienicy/ pensjonatu (max LTV i okres)

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Zakup udziału w nieruchomości (max LTV i okres)

PLN : 80% ( z ubezpieczeniem NWW 90%) 30 lat

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności (co z odstępnym)

warunki standardowe

Refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (ile m-cy wstecz)

2 lata

POZOSTAŁE PRODUKTY 

Kredyt konsolidacyjny

Dostępne waluty: PLN

90% LTV przy ubezpieczeniu NWW jeżeli zabezpieczenie na nieruchomości mieszkalnej, 80% jeżeli zabezpieczenie na nieruchomości komercyjnej, bez NWW: w PLN - 60%

Pożyczka hipoteczna

Dostępne waluty: PLN

70% w PLN

Komercja - maksymalny udział części komercyjnej w nabywanej nieruchomości

100% wyłącznie dla kredytu komercyjnego.

Sposób rozliczenia budowy systemem gospodarczym

W przypadku wypłaty środków kredytowych na rachunek kredytobiorcy przed uruchomieniem drugiej i kolejnej transzy, jak również po zakończeniu inwestycji obligatoryjnie wymagana jest inspekcja nieruchomości stanowiącej przedmiot finansowania oraz wgląd do dziennika budowy, jeżeli prawo budowlane przewiduje jego prowadzenie. Zakres inspekcji obejmuje weryfikację zaawansowania inwestycji/prac budowlanych.

Min cena za 1 m2 przy budowie domu - bank nie udziela informacji.

Kredytowanie naprzemienne (czy możliwe, na jakich warunkach)

Tak, pod warunkiem wniesienia przez kredytobiorcę min 20% wkładu własnego na początku.

Rozdzielność majątkowa z jakiego okresu akceptowana

Tak, brak takiego ograniczenia.

W PRZYPADKU ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NIE PRZYJMOWANIA DRUGIEGO MAŁŻONKA DO WYLICZENIA KOSZTÓW UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO GDY:

JEDEN Z KREDYTOBIORCÓW WNIOSKUJE O KREDYT, A DRUGI MAŁŻONEK NIE BĘDĄCY WSPÓŁKREDYTOBIORCĄ OŚWIADCZYŁ, IŻ POSIADA ŹRÓDŁO DOCHODU I UTRZYMUJE SIĘ SAMODZIELNIE.

Możliwość zamiany prowizji na ubezpieczenie

Tak

Umowa na zastępstwo (czy akceptowana, z jakiego okresu)

Umowa na zastępstwo nie jest akceptowana.

Transakcje Rodzinne (zakup nieruchomości od rodziców)

Indywidualne podejście Banku

Transakcje Rodzinne (zatrudnienie u rodziców)

Tak - zatrudnienie min 6 m-cy

Stan Surowy Otwarty- czy jest możliwość skredytowania

Tak, ale pod warunkiem dokończenia 

Inne ważne informacji

W przypadku budowy systemem gospodarczym istnieje możliwość połączenia celu mieszkaniowego z konsolidacją zobowiązań kredytowych (z zastrzeżeniem, że spłaty kredytów przeznaczonych na cel mieszkaniowy, które nie są związane z finansowaną przez Bank inwestycją traktowane będą jak konsolidacja zobowiązań niezwiązanych z realizacją celu mieszkaniowego).

Ważność decyzji kredytowej

30 dni. Istnieje możliwość prolongowania ważności decyzji maks. do 90 dni.

Maksymalna ilość kredytów/pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym u klienta

brak ograniczeń

Książeczka mieszkaniowa a wkład własny

Tak. Musi zostać przedstawione zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków oraz naliczonej premii.

Strata na działalności gospodarczej - za rok ubiegły, w bieżącym okresie - jak Bank do tego podchodzi

jeśli wynika z amortyzacji nie biorą pod uwagę

Czy Bank akceptuje wniosek bez umowy przedwstępnej

Standardowo wymagają umowę przedwstępną do wydania decyzji kredytowej
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,66 -0,57%
EURIBOR 1M 3,62 +0,39%
Wspierane przez Money.pl

Średnie kursy walut
z dnia wg NBP
Nazwa waluty Symbol Śr. Kurs
Dolar : USD
Euro : EUR
Frank : CHF
Funt : GBP


Kontakt Zak-inwestycje
Strona Główna | O nas | Kredyt Mieszkaniowy | Rodzina na swoim | Pożyczka Hipoteczna | Kredyt refinansowany | Kredyt Gotówkowy | Wyceny | Szkolenia | Kontakt
Copyright © Zak Inwestycje created by Rutcom 2010